I en jämförelse med universitetets beslutade verksamhetsplan för 2022, är det föreslagna takbeloppet i budgetpropositionen drygt 25,5 miljoner kr högre än vad som beslutades i VP:n 2022. 

Skillnaden förklaras till stor del av den föreslagna förlängningen inom livslångt lärande på 22 milj kr, en satsning som föreslås fortsätta i ytterligare tre år.

Den utbyggnad av läkarutbildningen, en satsning som påbörjades redan 2018, får ett tillskott på drygt 1,1 miljoner kr.

Inom forskningen föreslås basanslaget öka med 8 miljoner kr – en förstärkning till Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK.

I budgetpropositionen för 2021, inleddes en satsning på studenthälsan vid landets universitet och högskolor. Detta anslag beräknas öka för kommande året med 27 miljoner kr för hela landet: Uppsala universitet föreslås få drygt 2,1 miljoner kr, vilket är ungefär lika mycket som innevarande år, samt även fortsättningsvis för åren 2023 och 2024. Satsningen innefattar bland annat en försöksverksamhet med en ny kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) i landet.

En ökad ersättning för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) finns också med i budgetpropositionen: 25 miljoner kr vill regeringen satsa under 2022 och 50 miljoner kr 2023, en summa som fördelas mellan landets universitet och högskolor. Regeringen skriver att förutsättningar för de verksamhetsförlagda delarna av sjuksköterskeutbildningen ska förbättras så att fler platser kan erbjudas och bättre möjligheter ges till att bedriva vårdutbildning.

– Roligt att se att det var så mycket satsningar på vårdsektorn. Ökade anslag för VFU – verksamhetsförlagd utbildning är en fråga som vi aktivt har drivit från Uppsala universitet. Sedan föreslås en rad andra satsningar i vården, vilket också är välkommet, säger Mats Larhed, vicerektor för vetenskapsområdet medicin och farmaci.

Den 20 september 2021 lämnade regeringen budgetpropositionen för 2022 till riksdagen och den 18 november fattar riksdagens finansutskott beslut om utgiftsramarna för 2022 års statsbudget.