Varje år tas det fram en uppföljningsrapport som underlag till konsistoriets diskussioner om universitetets kommande verksamhetsplan.

Uppföljningsrapporterna är uppställda utifrån universitetets mål och strategier. Rapporterna innehåller dels jämförelser inom universitetet, nationellt och internationellt dels indikatorer som följer upp universitetets mål och strategier.

Blandad bild

I universitetets mål och strategier finns fem utvecklingsmål. I uppföljningsrapporten för 2021 bedöms två av målen ha en positiv utveckling samtidigt som ett mål ligger stabilt. För ett mål ger indikationerna ingen samstämmig bild och för ett mål är utvecklingen svårbedömd.

Målen "Expandera utbildningen och stärk sambandet mellan utbildning och forskning" respektive "Utnyttja potentialen vid Campus Gotland" bedöms ha en positiv utveckling.

Stabilt men kan stärkas

För målet "Utveckla forskningsexcellens och stärk förmågan att attrahera prestigefyllda bidrag i internationell konkurrens" bedöms läget vara stabilt men flera indikatorer visar på att universitetets position behöver stärkas. Två indikatorer inom bibliometri visar en nedåtgående trend. Utvecklingen för antalet Wallenberg Fellows, Scholars samt Wallenberg-projektmedel tyder på att universitetet behåller sin position men samtidigt sker inte någon förstärkning.

Motsägelsefull bild

Målet "Stärk gränsöverskridande och utmaningsdriven forskning" har en positiv trend när det gäller beviljade bidrag från de europeiska ramprogrammen. Universitetets andel av bidrag har även ökat i några fall från finansiärer som stödjer utmaningsdriven och behovsmotiverad forskning.

Men bedömningen är att de här intäkterna är små jämfört med till exempel fria projektbidrag från Vetenskapsrådet.

Svårbedömd bild

För målet "Utveckla samverkan som en integrerad del av utbildning och forskning" är det svårt att hitta indikatorer som svarar mot hela målet. Ett par indikatorer (antalet samverkansdoktorander, adjungerade lärare och lärare med klinisk tjänstgöring) har dock ökat under den senaste tioårsperioden.

Sjunkande ranking?

Universitetets position har försämrats i de tre rankinglistor som universitetet valt att följa. Men det har också kommit en metarankinglista som väger ihop de här tre listorna och i den sammanvägningen är Uppsala universitet bästa svenska lärosäte.

Ökande andel forskare och lärare

2021 ökade antalet årsarbetskrafter med knappt tre procent jämfört med 2020. Det är den största ökningen på fyra år. Forskande och undervisande personal har ökat med 27 procent de senaste tio åren. Den ökningen är intressant att jämföra med den administrativa personalen som har ökat med 20 procent samma tidsperiod.