På konsistoriets sammanträde den 14 december presenterade internrevisionen fyra rapporter:

  • Uppdragsutbildning (UVF 2020/1510)
  • Strategisk kompetensförsörjning (UFV 2021/1793)
  • Uppföljning av "Information och kommunikation" (UFV 2021/1795)
  • Informationssäkerhetsarbete (UFV 2021/1794)

I alla fyra rapporter pekar internrevisionen på olika problem och utvecklingsbehov, och på sammanträdet presenterades rektors syn på saken och de åtgärder som planeras för att hantera problemen. Konsistoriet godkände planerna.

Här är internrevisionerna och planerade åtgärder mycket kort sammanfattade:

Uppdragsutbildning

Internrevisionen anser att den interna styrningen och kontrollen kan förbättras inom ett flertal områden. Målen för uppdragsutbildning på universitetsgemensam nivå bör preciseras, uppdraget till avdelningen för uppdragsutbildning ses över, ansvarsfördelning bör ses över och regelefterlevnaden bör följas upp regelbundet. Vidare bör det kontrolleras att diarieföringen följer bestämmelserna.

En utredning ska se över mer preciserade målsättningar. En utvärdering av avdelningen för uppdragsutbildning har visat på liknande problem som internrevisionen och flera åtgärder är redan igång som kan hantera mycket av problemen.

Strategisk kompetensförsörjning

Interrevisionen anser bland att det finns ett förbättringsbehov i arbetet med att systematiskt utvärdera och följa upp genomförda insatser. Det saknas också en universitetsgemensam kompetensförsörjningsprocess med ansvar att leda och styra processen.

Rektor avser att i universitetsförvaltningens verksamhetsplan för 2022 göra en översyn och ta fram förbättringsförslag inom ansvarsförhållanden, roller, harmonisering av styrdokument och förbättrad information.

Uppföljning av "Information och kommunikation"

I uppföljning av tidigare granskning anser internrevisionen bland annat att det fortfarande finns förbättringsbehov av den interna styrningen och kontrollen av kommunikationsarbetet och att de dokumenten behöver harmoniseras med regelverket för styrdokument. Vidare behöver kommunikationsavdelningens samordnande roll förtydligas.

En revidering av universitetets kommunikationspolicy är igång och ska fastställas av rektor senast i juni 2022 tillsammans med en reviderad kommunikationsstrategi. Kommunikationsavdelningens samordningsuppdrag ska förtydligas till årsskiftet 2021/2022. Under 2022 planeras också för en utvärdering av kommunikationsavdelningen.

Informationssäkerhetsarbete

Interrevisionen anser att det finns ett förbättringsbehov rörande styrning, systematik, effektivitet och följsamhet bland annat när det gäller strukturerad och systematisk planering och samordning samt stöd.

En utredning kommer att startas med uppdrag att lämna konkreta förslag inom informationssäkerhet. I utredningen ska ingå både universitetsförvaltningen, områdes- och fakultetsnämnder, prefekter, forskare och andra intressenter.