-  Utvecklingen är positiv och stabil på en hög nivå, vilket inte betyder att vi kan slå oss till ro. Vi kan och vill ta ett ökat ansvar på flera områden och detta pekar vi på i vårt budgetunderlag till regeringen, säger rektor Eva Åkesson.

Årsredovisningen visar att universitetet 2017 hade en omsättning på 6,7 miljarder kronor och redovisar ett underskott på 134 miljoner kronor. Underskottet är enligt plan då målet har varit att beta av ett tidigare överskott. Inom forskningen har flera viktiga tvär- och mångvetenskapliga satsningar har gjorts under året, inom bland annat hållbar utveckling, medicinsk teknik samt humaniora och samhällsvetenskap. Forskningen och forskningsmiljöerna har utvärderats i KoF 2017, och ett nytt kvalitetssystem för utbildningsutvärdering har etablerats.

-    Vi har höga ambitioner i vårt kvalitetsarbete och det system för utbildningsutvärdering vi ny sjösatt återspeglar detta. Positivt är också att antalet internationella studenter fortsätter att öka, det visar på universitetets attraktionskraft utanför Europa, säger Eva Åkesson.

I budgetunderlaget till regeringen för de kommande tre åren lyfter universitetet fram behovet av ökat ersättningsbelopp inom vård- och teknisk/naturvetenskapliga utbildningar och andra utbildningar med hög andel laborativa inslag. Den urholkning som skett av ersättningsbeloppen de senaste åren är mest påtaglig inom dessa områden. Universitetet betonar också att de höjda ersättningsbeloppen inom humaniora och samhällsvetenskap bör behållas.

Vidare efterlyser universitetet incitament för huvudmännen inom hälso- och sjukvård att erbjuda flera VFU-placeringar. Uppsala universitetet framhåller också att man gärna ser en fortsatt utbyggnad av högre utbildning. Fler studieplatser efterfrågas.

Inom forskningen efterfrågar universitetet ökade basanslag och att dessa också så långt möjligt hålls fria från krav på medfinansiering till större projekt från statliga finansiärer. Det behövs också en översyn av finansieringen av forskningsinfrastruktur som i allt högre grad hamnat på lärosätena, samtidigt som det finns hinder för lärosätena att ta ut avgifter av andra aktörer som vill använda teknikerna.

Bildtext: Viktiga tvärvetenskapliga satsningar har gjorts inom bland annat hållbar utveckling.

Anneli Waara