Årsredovisningen visar att Uppsala universitet har fortsatt god tillväxt med en omsättning på drygt sju miljarder kronor. Myndighetskapitalet fortsatte att minska, vilket är positivt och det ekonomiska resultatet blev ett underskott på 61 miljoner kronor. Universitetet har lyckats väl i konkurrensen om bidrag från externa forskningsråd och finansiärer och har en hög publiceringsgrad. Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och EU var de största enskilda externa forskningsfinansiärerna. Vid Campus Gotland har bland annat satsningar på forskningsprojekt som stärker den regionala utvecklingen på Gotland initierats.

 

För att stärka kompetensförsörjningen har universitetet under året ansökt om att få införa den europeiska stadgan Charter and Code. Antalet anställda har ökat något till 7 108, liksom antalet nyantagna doktorander, medan antalet studenter ligger stabilt (24 534 omräknat till heltidsstudenter). Antalet avgiftsbetalande studenter ökade med cirka 30 procent till motsvarande 617 heltidsstudenter. Antalet utresande studenter inom utbytesprogram var det högsta på fem år, men antalet inresande minskade. Sju nya campusförlagda utbildningsprogram har startat vid Campus Gotland under året, bland annat inom områdena hållbara besök och hållbar förvaltning av kulturarv. Ytterligare nya utbildningar vid universitetet är under planering. Inom utbildningen utbildades för tredje året i rad färre studenter än motsvarande takbeloppet. Fortfarande finns sparade prestationer motsvarande 45 miljoner kronor.

Under året har även universitetets regionala, nationella och internationella samverkan stärkts. Internationellt har bland annat verksamheten i Vietnam utökats med både forskning och utbildning och nya samarbeten med Sydafrika och Japan har utvecklats. Det internationella universitetsnätverket U4 firade 10 års-jubileum under året och tillsammans med universitetet i Tartu kommer nätverket att ansöka om att pilotprojekt i EU-kommissionens satsning på European Universities. Regionalt slöts t ex ett avtal med GE Healthcare i Uppsala för att ge studenter och forskare erfarenhet av industriella processer.

- Uppsala universitets utveckling är positiv och stabil, det finns mycket att glädjas åt när året summeras. Att fler internationella studenter väljer att studera hos oss är glädjande och viktigt för utbildningens kvalitet och för vår studiemiljö, säger rektor Eva Åkesson.

- Men vi kan inte slå oss till ro. Det finns också utmaningar som vi själva inte råder över, men som är avgörande för fortsatt framgång för svenska universitet. Vi har i vårt budgetunderlag till regeringen pekat på områden som behöver uppmärksammas de kommande åren.

I budgetunderlaget till regeringen för de kommande tre åren efterfrågar universitetet ett ökat fokus på universitetens oberoende liksom en höjning av basanslagen. Vidare lyfter universitetet fram behovet av en utredning av hur den nationella forskningsinfrastrukturen ska prioriteras, finansieras och styras på bästa sätt, och att internationella samarbeten underlättas. På utbildningssidan efterfrågar universitetet bland annat ökat ersättningsbelopp inom teknisk- naturvetenskapliga utbildningar och andra utbildningar med hög andel laborativa inslag.
 

Anneli Waara