De pedagogiska pristagarna nomineras av studenter och kollegor. De slutliga pristagarna utses av rektor efter förslag från en beredningsgrupp som består av åtta lärare och åtta studenter. I år nominerades 72 olika lärare. Prissumman är 20 000 kronor.

I vanliga fall brukar pristagarna överraskas på arbetsplatsen med ett uppskattat personligt besked om priset av Uppsala universitets prorektor och i samband med detta firas av sina kolleger. Men nu under pandemin har beskedet istället fått meddelas via Zoom.

Pristagare och motiveringar:

Professor Gunnel Ekroth vid institutionen för arkeologi och antik historia har tilldelats 2021 års pedagogiska pris inom området för teologi, humaniora och utbildningsvetenskap.

Gunnel Ekroth är en engagerad lärare som uppskattas av kolleger och studenter på samtliga utbildningsnivåer. I synnerhet omvittnas hennes klara, tydliga och inkluderande sätt att kommunicera i undervisning och återkoppling. De höga kraven i Gunnel Ekroths undervisning kombineras med en föredömlig förmåga att lyssna, uppmärksamma och knyta an till andra talare. Hon interagerar sakligt men alltid med glimten i ögat

Universitetsadjunkt Stefan Zetterström vid juridiska institutionen har tilldelats 2021 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap.

Sprudlande, inspirerande och intresserad av juridik i allmänhet och sakrätt i synnerhet, smittar Stefan Zetterströms glädje och entusiasm av sig på studenter och kollegor. Hans undervisning rymmer såväl stimulerande utmaningar som utvecklande återkoppling; hans samspel med studenterna och närhet till skratt bidrar till ett roligt lärande. Genom en mängd läroböcker delar Stefan Zetterström med sig av sina breda ämneskunskaper och pedagogiska kunnande också utanför lärosalen.

Universitetslektor Anne-Lie Svensson vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap har tilldelats 2021 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci.

Anne-Lie Svensson uppskattas av studenterna för sitt engagerade och varma sätt i undervisningen. Hon har fokus på studenterna och att skapa goda förutsättningar för lärande. Viljan att ständigt utveckla undervisningen märks bland annat på hennes deltagande i pedagogiska konferenser, även på nationell nivå, och erfarenheterna delar hon sedan med sig av i rollen som pedagogisk ledare. Bland Anne-Lie Svenssons fakultetsövergripande insatser kan nämnas hennes centrala roll i arbetet med att stärka kvaliteten för Receptarieprogrammets kandidatprojekt.

Universitetslektor Seidon Alsaody vid matematiska institutionen har tilldelats 2021 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.

Med världsliga och roliga exempel samt interaktivt lärande håller Seidon Alsaody nyfikenheten vid liv i en period av osäkerheter och oro. Med möjligheten att samla poäng under kursens gång, minimerade han studenters stress och ångest inför den skriftliga sluttentamen. Med quiz efter varje föreläsning befästes kunskapen bra. Studenter uttrycker att de gärna hade gått kursen igen enbart för att få uppleva ett så välfungerande system och den interaktion och respekt man fick av Seidon Alsaody.

Fria priset

Specialistläkare Lars Lundin vid institutionen för kirurgiska vetenskaper har tilldelats 2021 års fria pedagogiska pris på temat ”För pedagogiska insatser och kreativa lösningar i samband med övergång till digitala undervisningsformer och fysiskt distanserad utbildning”.

Lars Lundins lärargärning präglas av engagemang och professionellt förhållningssätt som genererar en kreativ lärandemiljö. Med lyhördhet, respekt och hög tillgänglighet får han studenterna att känna sig sedda. I samband med övergången till digitala undervisningsformer har han skapat en innovativ, interaktiv undervisningsmiljö med hybridundervisning med digitala verktyg som ersätter praktiska moment och återkoppling online. I ständig utveckling lyckas Lars Lundin kombinera teori med kliniska färdigheter och uppnår hög grad av digital kompetens hos studenterna som blir väl förberedda för sina framtida yrkesroller.