Några punkter på dagordningen:

 • Rapport från konsistoriet revisionsutskott
  Information. Föredragande: Gunnar Svedberg
 • Arbetsordning för konsistoriets arbetsutskott
  Beslut. Föredragande: Gunnar Svedberg
 • Internrevisionen. Revisionsplan för 2021
  Beslut. Föredragande: Sven Jungerhem.
 • Internrevisionen: Riktlinjer för internrevisionen
  Beslut. Föredragande: Sven Jungerhem
 • Slutrapport för Intern styrning och kontroll (ISK) 2020
  Information. Föredragande: Caroline Sjöberg
 • Årsredovisning 2020
  Beslut. Föredragande: Daniel Gillberg, Hanna Mörtberg
 • Forskningspropositionen
  Information. Föredragande: Daniel Gillberg
 • Budgetunderlag 2022-2024
  Beslut. Föredragande: Daniel Gillberg, Hanna Mörtberg
 • Revidering av anställningsordningen
  Diskussion. Föredragande: ordförande Anne Ramberg
 • Arbetsformer före konsistoriet
  Beslut. Fördragande: ordförande Anne Ramberg
 • Utseende av mottagare av medaljer
  Beslut. Föredragande: Anders Hagfeldt

Dessutom blir det forskningspresentationer av Mia Phillipson, professor vid insitutionen för medicinsk cellbiologi och Thomas Nygren, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.