Hur känns det att få detta stipendium?

– Det känns hedrande och roligt att det arbete som vi påbörjat, för att öka kunskapen kring våld i nära relationer, uppmärksammas på det här fina sättet. Uppsala universitet är en stor arbetsgivare, och sannolikheten att det finns ett antal medarbetare som är drabbade är stor om man tittar på statistiken för hur vanligt förekommande våld i nära relationer är. Om vi genom ökad kunskap kan fånga upp några av dessa medarbetare och hjälpa dem vidare, kan det göra stor skillnad för de individerna. Våld i nära relationer är dock inte enbart en individfråga, det blir också en arbetsmiljöfråga. Även om våldet inte sker på arbetsplatsen, får problematiken konsekvenser för arbetet genom att hälsan och arbetsprestationen ofta försämras för den utsatta. Även de kollegor som finns runtomkring, och eventuellt känner till vad som sker, kan känna oro och påverkas av situationen.

Vad innebär stipendiet för det vidare arbetet inom Uppsala universitet?

– Stipendiet ger oss en bra påminnelse om att vi påbörjat ett viktigt arbete kring en relevant fråga, både för individen och arbetsplatsen. Nu är det bara att envist fortsätta arbetet! Att stipendiet uppmärksammas gör förhoppningsvis också att det arbete vi gjort och den information vi tagit fram sprids på nytt i verksamheten.

Vad är det viktigaste av det som idag görs för våldsutsatta medarbetare?

– För den utsatta individen är en uppmärksam och lyssnade chef (eller kollega) som frågar hur individen mår och hjälper denne vidare vid behov, kanske det viktigaste. Eller möjligheten att ha ett anonymt samtal på företagshälsovården, med hänvisning vidare till rätt hjälp. Att bli sedd och lyssnad till är centralt för att de som är utsatta ska våga berätta.

Vad hoppas ni att Uppsala universitet kommer kunna bli bättre på i framtiden som resultat av ert arbete?

– Att fler medarbetare som kan vara drabbade får frågan om utsatthet och erfarenhet av våld, och vid behov kan få stöd i att komma vidare till rätt hjälp. Vi vet inte hur ofta frågor om utsatthet och våld ställs, men sannolikt för sällan. Förhoppningen är att chefer, genom den information och vägledning vi har tagit fram och den möjlighet till råd och stöd i hanteringen som finns, kan känna sig mer bekväma med att lyfta frågan om utsatthet. Det är viktigt både för individen och för arbetsplatsen, med tanke på de negativa konsekvenser som utsatthet medför.