Över 3 000 personer svarade på enkäten som skickades ut och arbetet med analys, återkoppling och åtgärder har påbörjats.

Resultatet bryts ned i olika dimensioner, t ex per campus och utifrån synpunkter på enskilda IT-tjänster per e-område, läs mer om förvaltningen här.

Tack till alla er som svarade på enkäten! Er återkoppling är värdefull och bidrar till utveckling av IT-verksamheten vid universitetet!

Extern uppföljning, handlingsplan och åtgärder

Den externa uppföljningen som genomförts har resulterat i ett antal rekommendationer för den fortsatta utvecklingen av IT-verksamheten.

En handlingsplan med åtgärder kopplade till resultatet av användarundersökningen och rekommendationer från den externa uppföljningen är under framtagande.

Några åtgärder kopplade till det verksamhetsnära IT-stödet är redan implementerade, till exempel förbättrad tillgänglighet till IT-support på campus genom utökade öppettider. Inom kort öppnar en servicepunkt för IT-support på Akademiska sjukhuset.

Mer information om resultat av användarundersökningen, se Medarbetarportalen, Resultat av användarundersökning IT och fortsatt arbete.

Mer information om den externa uppföljningen se Medarbetarportalen, Extern uppföljning av universitetsgemensam IT.