I maj 2018 publicerade Sulf, Sveriges universitetslärare och forskare, rapporten "Ett spel för galleriet? Om anställningsprocesserna i akademin", där man hade granskat anställningsprocesserna vid utvalda fakulteter vid tre av  landets stora universitet, däribland medicinska fakulteten vid Uppsala universitet.

Författarna till rapporten fann att många tjänstetillsättningar inom akademin verkade vara riggade. Det skulle innebära att det på förhand är uppgjort om vem som ska få jobbet och att lärosätena inte lever upp till grundlagen: d.v.s. att alla tillsättningar inom staten ska ske i öppen konkurrens och tillsättas med den bäst lämpade kandidaten.

Rektor Eva Åkesson har därför beslutat om att utreda anställningsprocesserna vid Uppsala universitet.  Syftet med utredningen är att undersöka hur anställningsprocesserna fungerar men också att utöka den analys som Sulf gjort, till att omfatta resterande fakulteter vid universitetet och förhoppningsvis också hitta bakomliggande förklaringar till mönstren.

Datamaterialet i utredningen kommer att bestå av dels kvantitativ data som hämtas från universitetets rekryteringssystem, "dels kvalitativa data som samlas in vid intervjuer med, förmodligen ett stort antal, företrädare för verksamheten".

Ansvarig för uppdraget är HR-direktör Eliane Forsse.
Slutrapporten ska vara färdig våren 2019.

Sulfs riktllinjer för en bra anställningsprocess