Fondens ändamål är att stödja forskning eller annat kvalificerat utvecklingsarbete som främjar långsiktig kunskapsuppbyggnad om hälso- och sjukvård i utvecklingsländerna vid Uppsala universitet. Fonden ger bidrag för resor, publicering av vetenskapliga rapporter, insamling av forskningsmaterial och lön under begränsad tid.

Ditt projekt ska ha direkt anknytning till hälso- och sjukvård i ett utvecklingsland. Innan beviljade medel betalas ut måste forskningsprojektet prövas enligt Etikprövningslagen (2003:460) och som sökande forskare måste du förklara dig villig att följa eventuella villkor eller råd.

Din ansökan ska avse 1 år och omfatta

  • högst fem A4-sidor
  • en kortfattad beskrivning av forskningsprojektet
  • en konkret redovisning av hur forskningsmedlen kommer att användas
  • var eventuella analyser ska utföras
  • en detaljerad kostnadsplan, inklusive overhead och eventuella övriga finansieringskällor
  • en kort meritförteckning inklusive publikationslista
  • eventuella forskningshandledare (vid ansökan som gäller en doktorands eller masterstudents verksamhet ska huvudhandledaren stå som sökande).

Om medlen ska finansiera ett delprojekt bör projektets totalkostnad framgå av ansökan. Om tidigare anslag har betalats ut ska du bifoga en resultatrapport med din ansökan, inklusive en ekonomisk redovisning.

  • Kurser vid Uppsala universitets grundutbildning stöds normalt inte.
  • Fonden betalar inte kostnader för utrustning.
  • Stöd ges företrädesvis som startbidrag.

Ansök senast 20 april 2023 pådoit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/49359

Vid eventuella frågor kontakta Jin Saida på telefon 018-471 77 55 eller via e-post jin.saida@uu.se.