Bidraget ska i första hand finansiera kostnader i samband med vistelser vid forskningsinstitutioner utanför Sverige. Bidrag som stödjer forskningsarbete på andra sätt kan komma i fråga.

Du ska ha avlagt läkarexamen och antingen befinna dig i senare delen av utbildningen på forskarnivå eller ha avlagt doktorsexamen under de fem senaste åren.

Stiftelsen avser att lämna ett eller flera bidrag om vardera högst 200 000 kronor under 2023. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 31 december 2022 för medel som primärt avses att nyttjas under perioden juli 2023–juni 2024.

För ytterligare information och ansökan se stiftelsens hemsida sigbrith.se.