Bidraget ska i första hand finansiera kostnader i samband med vistelser vid forskningsinstitutioner utanför Sverige. Bidrag som stödjer forskningsarbete  på andra sätt kan komma i fråga.

Du ska ha avlagt läkarexamen och antingen befinna dig i senare delen av utbildningen på forskarnivå eller ha avlagt doktorsexamen under de fem senaste åren.

Stiftelsen avser att lämna ett eller flera bidrag om vardera högst 100 000 kronor under 2022. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 31 januari 2022 för medel som primärt avses att nyttjas under perioden juli 2022–juni 2023.

För ytterligare information och ansökan se stiftelsens hemsida sigbrith.se.

Den tidigare sista ansökningsdagen var 15 januari men tidsfirsten har blivit förlängd till 31 januari.