Stiftelsens övergripande syfte är att främja forskning om den mänskliga hjärnan vid svenska universitet. Särskilt kommer patientrelaterad och klinisk forskning att prioriteras. Stiftelsen har även som målsättning att stimulera yngre forskare.

Forskningsprogrammet ska innehålla tydliga mål så att resultaten kan utvärderas.

Utlysningen riktar sig till forskare vid svenska universitet, som har avlagt doktorsexamen efter 1 januari 2017. Tid för föräldraledighet och eventuell AT-tjänst kan räknas av.

Hur ska du skriva ansökan?

Du kan skriva din ansökan på svenska eller engelska. Den ska bland annat innehålla uppgifter om projektledare, medelsförvaltare och sökt bidrag samt följande obligatoriska bilagor:

 • projektbeskrivning (forskningsprogram)
 • meritförteckning
 • budget.

Hur ska projektbeskrivningen se ut?

Din projektbeskrivning får vara maximalt fem A4-sidor lång exklusive referenser (12 punkters textstorlek). Sammanfoga den tillsammans med de övriga bilagorna i en gemensam PDF-fil.

Projektbeskrivningen ska innehålla:

 • projekttitel
 • sammanfattning av projektet (högst 250 ord)
 • syfte, hypotes och frågeställning
 • arbetsplan
 • relevans
 • hittills uppnådda resultat (om sådana finns)
 • förväntade resultat i relation till projektets mål
 • hur länge projektet förväntas pågå
 • projektets vetenskapliga och praktiska betydelse.

Skicka din ansökan

Skicka in din ansökan senast 24.00 13 januari 2022, till eva.lang-larsson@kjallgren.se. Beslut förväntas under april.

Har du frågor?

Ring 0520–47 05 00 eller e-posta eva.lang-larsson@kjallgren.se.