Regeringen har gett lärosätena i uppdrag att analysera sina utbildningsutbud mot bakgrund av införandet av det nya studiestödet för omställning. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i sin tur fått i uppdrag att sammanställa och analysera lärosätenas ta analyser.

UKÄ ser två frågor som centrala i analysen:

  • Hur bidrar befintligt utbud till att möta de behov av utbildning som det nya stödet kan ge upphov till?
  • Hur planerar lärosätet att utveckla utbudet för att stärka tillgången till utbildning för livslångt lärande och omställning?

Befintligt utbud

I analysen från Uppsala universitetet, beslutad av rektor den 29 november 2022, konstateras att

universitetets förstudier visar att korta kurser ofta är en förutsättning för att yrkesverksamma ska kunna prioritera och genomföra kompetensutveckling. I analysen är därför universitetets utbud av fristående kurser centralt, bland annat nämns en försöksverksamhet med kurser kortare än 5 hp för att förnya, bredda och fördjupa kompetenser.

Universitetet beskriver också möjligheten att erbjuda hela eller delar av program som kurspaket för kompetensutveckling och befintliga program som fungerar som kompletterande utbildningsprogram, till exempel kompletterande pedagogisk utbildning. Även möjligheten att ge helt öppna utbildningar (ej poänggivande och utan behörighetskrav) analyseras.

Planer framåt

I avsnittet om planer och pågående arbete för att utveckla utbudet tar universitetet bland annat upp två områden där universitetsgemensamma åtgärder genomförs: tvärvetenskapliga utbildningar respektive hållbar utveckling. Inom tvärvetenskapliga eller gränsöverskridande utbildningar skriver universitetet att "En betydande framgångsfaktor för att kunna tillgodose efterfrågan på tvärvetenskapliga utbildningar är att universitetet förbättrar sin förmåga att samarbeta internt och minimera eventuella administrativa hinder."

För att kunna förnya och utveckla utbildningen konstateras i analysen att de administrativa stödfunktionernas roll och uppgift behöver ses över och effektiviseras.

Universitetet konstaterar att uppdragsutbildningen har en central roll och skriver om ambitionen att avdelningen för uppdragsutbildning ska ha en dialog med alla institutioner minst en gång per år för att utveckla nya uppdragsutbildningar de kommande två-tre åren.

I övrigt lyfts bland annat vikten av de strategiska partnerskapen och samarbete med alumnerna.

Utmaningar och risker

I analysen lyfter universitet också upp utmaningar och risker med anpassning till livslångt lärande. Bland annat att en anpassning till livslångt lärande måste kombineras med finansiering, antingen i form av statsanslag eller uppdragsutbildning. En annan utmaning som lyfts fram är risken för försämrad kvalitet om lärosätena inte får möjlighet att arbeta långsiktigt och konsekvent.