Under våren, då all undervisning och examination snabbt tvingades online, ökade antalet ärenden om fusk markant. Mellan 18 mars och 1 augusti i år kom det in 99 ärenden till universitetet, att jämföra med samma period under förra året: 16 ärenden. Och på bara en månad, mellan 1 augusti och 1 september har det kommit in ytterligare 13 ärenden.

Otillåtet samarbete vid hemtenta och plagiat är mest förekommande. Ganska ofta involverar ett ärende flera studenter, till exempel vid misstanke om att flera studenter samarbetat kring en tenta. 

Alla ärenden hamnar inte hos disciplinnämnden. Mindre allvarliga fall, där det kan bli frågan om en varning, kan rektor fatta beslut om. 

Så många som 52 studenter hamnade i disciplinnämnden under den senare delen av våren och av dessa anses 27 studenter ha fuskat på sådant sätt att de stängs av från undervisningen. Under samma period föregående år var det endast 13 studenter som stängdes av. Och många ärenden rör alltså hemtentamen, som ju blev en följd av restriktionerna kring coronapandemin.

–  Instruktioner om vad man får och inte får göra, när en salstenta har gjorts om till en hemtenta är jätteviktigt. Instruktionerna måste vara så tydliga som möjligt och måste nå alla studenter som ska skriva, säger Mattias Wande, universitetsjurist vid juridiska avdelningen och en av dem som hanterar disciplinärenden vid universitetet. 

Informera om teknisk support
 

Och instruktionerna måste vara anpassade för den aktuella hemtentan, eftersom det kan skilja mellan olika ämnen; vad som lokalt gäller vet endast lärare och examinator. Vissa hemtentor kräver att studenterna samarbetar, andra att studenten jobbar individuellt. 

Instruktionerna bör också innehålla information om hur studenten ska agera och få support ifall tekniken krånglar, så att inte studenten i ren desperation till exempel ringer en kompis för att få hjälp.

I medarbetarportalen finns råd om hur man som lärare kan skapa en digital tenta och formulera frågor, i syfte att göra det svårare för en student att fuska. 

På gång är också arbetet med en övergripande vägledning till lärare, med tips och råd för utformandet av en digital hemtentamen. Den vägledningen beräknas bli klar under hösten. 

Om en student ändå fälls i disciplinnämnden så är straffet beroende på hur allvarligt fusket är och baseras bland annat på hur många högskolepoäng tentan eller uppgiften motsvarar, samt hur långt studenten kommit i sin utbildning – en student som har läst några terminer borde veta vad som är tillåtet och döms i regel hårdare. I plagiatärenden kan det beror på hur mycket studenten har plagierat: rör det en mening eller hela uppgiften till exempel. 

Straffet kan bli allt ifrån en varning, till avstängning upp till sex månader.

– De allra flesta studenter tycker förstås att det är väldigt påfrestande att hamna i disciplinnämnden, säger Mattias Wande.  

De 27 studenter som fälldes för fusk i våras fick mellan två till åtta veckors avstängning. Tre studenter valde att överklaga disciplinnämndens beslut om avstängning till förvaltningsrätten. I samtliga fall valde förvaltningsrätten att gå på disciplinnämndens linje, vilket innebär att avstängningen fortsätter under den tid nämnden beslutat om.

Vad säger våra studierektorer?

Vi ställde några frågor till studierektorerna Lisa Freyhult och Johanna Jacobsson om hur de instruerar sina studenter om vad som gäller vid en hemtenta. Här är några tips! 

Läs också studierektor Dorothe Spillmanns upplevelse från IMBIM, om vårens hektiska process för att hantera hemtentor online  – med eller utan bevakning.

 

Lisa Freyhult, studierektor vid institutionen för fysik och astronomi. 

– Jag har diskuterat med studenterna under undervisningspassen vad som gäller för hemtenta och sedan lagt upp informationen på lärplattformen. Institutionen kontaktar också alla anmälda studenter ungefär en vecka innan tentan, skickar dem länkar till var information om tentan finns och var tentan kommer att göras tillgänglig. Alla lärare ombeds lägga upp information om tentan i förväg.
– Studenterna får i princip aldrig samarbeta. Skulle det vara tillåtet så görs det klart vid kursstart.
– Om en student får tekniska problem under en hemtenta, så finns alltid en kontaktperson, oftast läraren, som i sin tur har tillgång till support från en administratör och den centrala supporten. Hemtentor är ovant för studenterna, därför är det viktigt med tydliga instruktioner. Vi har haft relativt lite tekniska problem i samband med hemtentorna men vi har varit flexibla när det har hänt. Jag har poängterat att studenterna omedelbart ska höra av sig vid tekniska problem, särskilt om de inser att de inte kommer att hinna lämna in i tid p.g.a. teknikkrångel.
– Vi har haft problem med studenter som samarbetat, trots att det inte varit tillåtet. I princip har vi ju ingen möjlighet att kontrollera det men i efterhand syns det ibland i tentasvaren. Jag vill kunna lita på att studenterna följer reglerna och tror att det är viktigt att i studentgruppen diskutera vad fusk innebär, i förväg.
 

Johanna Jacobsson, studierektor vid institutionen för nordiska språk:

– I min roll som studierektor informerar jag studenter om att ”Hemtentamen ska besvaras individuellt och självständigt (om inga andra instruktioner givits).”. Detta är en formulering som är hämtad från institutionens studentguide. Jag har också i samband med anmälningar av misstanke om vilseledande vid examination fått information från disciplinnämnden om hur viktigt det är, att det skriftligt framgår på hemtentor vad som är tillåtet/otillåtet. Det är något jag tagit med mig och som jag informerar lärare om. Frågan lyftes så sent som på institutionens terminsupptakt förra veckan. 
 

Dorothe Spillmann, studierektor för grundutbildningen, institution för medicinsk biokemi och mikrobiologi, IMBIM, beskriver målande vårens upplevelse:

– För att förstå hela fenomenet ska vi också komma ihåg att de flesta tentamina innebar en hektisk process för att lyckas med logistik och innehåll. Få, om någon hos oss, hade planerat för hemtentor och in i det sista fanns hoppet vid liv: att det skulle vara möjligt med reguljära, om även utglesade lösningar mot slutet av vårterminen. Därför blev det i början väldig korta ställtider för att få allt att fungera: format, plats, ev. förändring av innehåll och med vilken bevakning? Vi försökte tillvarata alla erfarenheter på löpande band för att kunna förmedla vidare, från en tentaplanering till nästa… 

– Men självklart var inte alla lösningar lika lyckade utan innehöll viss bristfällighet, till exempel: Hur tidigt kunde vi informera studenterna för att få med all information, ifall något blev helt fel?

– Jag, som studierektor, hade väldig många kontakter med flesta av våra lärare som genomförde ett stort antal reguljära tentor. I och med alla dessa kontakter och även i min roll som studierektor – och deltagande vaktande lärare –  har jag fått kännedom om ungefär ett halvt dussin uppenbart ”fusk”. För ett av dessa fall hade vi tillräckligt mycket underlag för att göra en anmälan. Övriga fall räckte inte till, i våra ögon, och vi gick därför inte vidare. Förmodligen finns även ett visst mörkertal.

Olika slags hemtentor
 

– Sen är det viktigt att inse att hemtenta inte alltid är hemtenta. Många använder begreppet för olika saker men den gemensamma nämnaren var att examinationen skedde hemma hos studenten, i en självvald miljö. Det förekom allt, såsom oövervakade hemuppgifter som studenterna skulle lämna in, så kallade ”öppen bok-tentor” med möjlighet att leta svar överallt, vilket kräver väl genomtänkta frågor för att utmana studentens egen tankeverksamhet. 

– Andra hemtentor krävde olika former av bevakning. Vår grundtanke var att vi ville känna en viss rättssäkerhet – om det skulle bli individuella prövningar (enligt kursmålen), så att det var tydligt vem som skrev tentamen. Således använde vi oss av bevakning, med hjälp av mobiltelefoner, då studenten följdes under hela tentan. I grunden handlar det om att vi då visste vem som skrev tentan och vad som hände under denna tid. Enormt tidskrävande.  Många av oss lärare som satt och observerade kände oss väldig obekväma, som någon slags ”voyeurist”. Övergången till vanlig salsövervakning var därför väldigt befriande nu under omtentaperioden!
Även med sådana bevakade hemtentor fanns olika varianter: Helt vanliga tentor där inget annat material fick användas och frågorna besvaras med egen kraft – till att ta hjälp av det nya digitala tentasystemet Inspera eller klassiskt tentaskrivning på dator (dvs. i princip en ”papperstenta”, fast på datorn, som lämnades in vid förbestämt klockslag). 

– Vid de zoom-bevakade tentorna informerade vi på förhand att vi skulle göra uppföljande muntor om, antingen studenten eller läraren begärde det, på grund av tekniskt strul eller misstanke om fusk. Jag vet att minst 3-4 stycken muntor blev av. Även det innebär många timmars extra insatser från våra lärare, men det gav ju studenten en chans att visa vad hen går för ifall tekniken varit för strulig.

 

Oavsett form så försökte vi informera studenterna på förhand, på kurssidor och på tentamens första sida, samt vid eventuella testträffar med zoom-bevakarna inför kommande uppgift, samt självklart vid avslutande frågestunder inför tentorna. Så information om vad som gäller vid en tenta har definitivt förmedlas efter bästa förmåga.

Plagiatkontroll gjordes konsekvent
 

Det som troligen gav störst resultat, för att minimera antalet fuskärenden, var att plagiatkontroll genomfördes konsekvent vid alla examinationer (jag är osäker på om verktyget användes tidigare i lika stor omfattning). När vi inte utnyttjade möjligheten att anmälda var det oftast för att det inte hade funnits tillräckligt tydlig information och i dessa fall blev det en del diskussion oss lärare emellan, om hur mycket information som ska repeteras och hur långt in i utbildningen. Det slutade till studentens favör.

– Vi var också tydliga med hur zoom-bevakning skulle gå till och vilka åtgärder som gällde vid fallerande mobiltelefoner, som att informera studenten att ha mobilen på laddning – det kunde ändå hända att studenten ”glömde”. Även för eventuellt bortfall hade vi en åtgärdsplan. Övriga tekniska problem, ex. dåliga nätverk, kunde vi bara diskutera på förhand med studenten (– att tentasvaren sparades lokalt på studentens dator för automatisk inlämning så fort nätverket kom igång igen) men inte påverka. Vissa begärde att få plats på BMC för att de inte litade på deras eget nät. Vi kunde bara hjälpa till med enkla tips och återkoppling. Tekniska problem ligger på ett helt annat plan. Vi fick veta att tentamenssamordningens IT-bevakare blivit helt nerringda under de första tentorna!

Att få hjälp av expertis är nödvändigt då det tekniskt annat kan bli för komplicerat.

– Sammanfattningsvis kan jag säga att det var med enorma gemensamma insatser av oss alla som vi kunde genomföra alla tentamina, under så rättssäkra förhållanden som möjligt. Många  studenter var oerhört tacksamma för att vi lyckades genomföra kurserna från A-Ö. Sen fanns det som vanligt en mindre andel studenter som var missnöjda – främst med tentans innehåll.