Vid bedömning av fördelning av medel kommer särskild hänsyn att tas till förslag som gynnar infrastruktur för klinisk forskning eller dyrare utrustning som kan vara till nytta för flera forskargrupper. Utrustning som förväntas vara till nytta under längre period och inte enbart nyttjas för ett enskilt projekt kommer att prioriteras.

Behörighet att söka

För behörighet fordras att den sökande är anställd inom Region Uppsala motsvarande minst 30 %.

Vad ansökan ska innehålla

Ansökan sker elektroniskt via ett ansökningsformulär i Researchweb: https://www.researchweb.org/is/alfuppsala/.

För att ansöka behöver du ett personkort i Researchweb. Det skapas genom att du klickar på länken nedan och går in på fliken ”logga in/registrera ny användare”. Om du sedan tidigare har skapat ett personkort i detta system kan du använda samma. Den e-postadress du anger kommer att vara den vi kontaktar dig på genom hela ansökningsprocessen. Se till att uppdatera ditt personkort och CV med aktuella uppgifter om du sedan tidigare är användare i Researchweb.

OBS Publikationslista

På grund av de tekniska begränsningarna i Researchweb med publikationslistor vill vi att du istället laddar upp en pdf med din publikationslista. I denna lista ska du redovisa sakkunnigbedömda originalartiklar (peer-reviewed original articles) separat från forskningsöversiktsartiklar (research review articles), sakkunnigbedömda böcker och bokkapitel (peer-reviewed books and book chapters).

Sortera publikationerna under varje rubrik i omvänd kronologisk ordning, så att det senast publicerade arbetet hamnar överst i listan. Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Ordningen på författarnas namn ska vara identisk med ordningen i det publicerade verket.

Bedömning och beslut

Din ansökan bedöms av en arbetsgrupp utsedd av universitetssjukvårdsnämnden. Beslut angående tilldelning planeras att tas vid universitetssjukvårsnämndens möte i april 2022. Fördelade medel måste nyttjas under 2022.

Akademiska sjukhuset