Nu har Uppsala universitet lämnat sina synpunkter till regeringen inför arbetet med den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen. Universitetet ger förslag på förändringar inom områdena akademisk frihet, forskningsfinansiering, forskningsinfrastruktur, utbildning samt samverkan och innovation. Dessutom redovisas några av Uppsala universitets prioriterade forskningsområden.

– Med vårt inspel vill vi lyfta fram hur viktigt det är för ett demokratiskt samhälle med akademisk frihet och vetenskaplig integritet. Vår uppgift är att slå vakt om det fria kunskapssökandet i utbildning och forskning samtidigt som vi värnar vetenskapens mångfald och höga kvalitet. Om regeringen hörsammar våra förslag skapas bättre förutsättningar för universiteten att ta ansvar och bidra till att lösa de stora samhällsutmaningarna, säger Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet

Här följer en sammanfattning av Uppsala universitets förslag till regeringen:

Stärk den akademiska friheten på alla nivåer. Universitetet föreslår att lärosätenas autonomi (självständighet) som institutioner ökas, att utbildningens frihet skyddas i grundlagen och att detaljstyrningen minskar. Ett annat förslag är att regleringar för arbetskraftsinvandring tar hänsyn till högskolesektorns särskilda förutsättningar.

Styr forskningsmedel mot excellent forskning. Här föreslår universitetet att basanslaget fördelas utifrån excellens och hålls fritt från medfinansiering, att Vetenskapsrådets fria projektbidrag värnas och nya satsningar görs på strategiska forskningsområden. På EU-nivå föreslås att excellent grundforskning prioriteras i EU:s kommande ramprogram och att Sverige stärker sitt engagemang med omställningen till öppen vetenskap.

Skapa goda förutsättningar för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Utarbeta en övergripande nationell strategi och en långsiktig finansieringsmodell för forskningsinfrastruktur, uppmanar universitetet. Två andra förslag är att den nationella digitala forskningsinfrastrukturen samordnas i en myndighet och att finansieringen för att digitalisera det svenska trycket säkras.

Ge förutsättningar för utbildning av högsta kvalitet och relevans. Universitetet föreslår att ersättningsbeloppen per student höjs inom samtliga utbildningsområden, för att säkerställa utbildningens kvalitet. De föreslår också att den högre utbildningen byggs ut med permanenta platser. 

Ta bort hinder från samverkan och innovation. Bland annat föreslås att ULF (praktiknära forskning i samverkan) permanentas och att utvecklingen av samverkansformerna ska gå mot enklare strukturer och minskad administration.