De pedagogiska pristagarna nomineras av studenter och kollegor. De slutliga pristagarna utses av rektor efter förslag från en beredningsgrupp som består av åtta lärare och åtta studenter. I år nominerades 56 olika lärare. Prissumman är 20 000 kronor.

Professor Thomas Nygren vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier har tilldelats 2022 års fria pedagogiska pris på temat ”Kritiskt förhållningssätt i en polariserad värld”.

Motivering: När studenter möter Thomas Nygren möter de en lärare som, väl grundad i egen forskning om kritiskt tänkande och digital kompetens, främjar saklig dialog och utmanar faktaresistens. Han visar på ett engagerande, tydligt och pedagogiskt sätt vikten av ett kritiskt förhållningssätt. Blivande lärare förbereds i Thomas Nygrens undervisning väl för att hjälpa kommande generationer att verka i en polariserad värld med ett ständigt växande krav på källkritisk förmåga. Thomas Nygren har också drivit utveckling av ämnesdidaktiska inslag i lärarprogrammen, i lyhördhet mot studenter.

Teologi, humaniora och utbildningsvetenskap

Universitetslektor Brian Palmer vid teologiska institutionen har tilldelats 2022 års pedagogiska pris inom området för teologi, humaniora och utbildningsvetenskap.

Motivering: Brian Palmer är en passionerad och inspirerande lärare som ser varje student. Han uppskattas i synnerhet för sina varierade och innovativa undervisningsformer och examinationer. Palmer har en särskild förmåga att ge konstruktiv kritik och återkoppling som anpassas efter varje enskild individ, vilket stimulerar till lärande och kritiskt tänkande. Studenter och kolleger vittnar även om hans civilkurage som också förmedlas i föreläsningar och seminarier och i handledning av studenter på olika nivåer.

Juridik och samhällsvetenskap

Professor Terry Hartig vid institutionen för psykologi har tilldelats 2022 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap.

Motivering: Terry Hartig lyckas i sin undervisning skapa ett äkta intresse för och sug efter djupare förkovran inom sitt ämne miljöpsykologi. Hans förhållningssätt gentemot studenter är lyssnande och respektfull vilket leder till kreativa diskussioner där studenterna tydligt upplever sig kunna bidra till en gemensam läroprocess. Genom tillämpning av experimentella metoder för att demonstrera vad som kan åstadkommas inom den lokala miljön bibringas en insikt hos studenterna om hur kunskapen och färdigheterna de lär sig gör skillnad, både nu och i framtiden.

Medicin och farmaci

Professor Marie Allen vid institutionen för immunologi, genetik och patologi har tilldelats 2022 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci.

Motivering: Marie Allen är en skicklig, hängiven och tillgänglig lärare med fokus på ett studentaktiverande och interaktivt lärandeklimat. Hon har skapat masterprogrammet i forensisk vetenskap och driver det som programansvarig. Marie vidareutvecklar ständigt programmet för att säkerställa att undervisningen har ett vetenskapligt förhållningssätt, aktiverande undervisningsformer och en tydlig progression. Programinnehållet bygger på samarbete mellan professionsöverskridande institutioner och samverkan med rättsvårdande myndigheter. Hon säkrar arbetslivsanknytning och etablering av studenters kontaktnät genom teoretiska och praktiska inslag, något som gynnar studenternas studiemotivation och lärande.

Matematik, naturvetenskap och teknik

Universitetslektor Kjell Staffas vid institutionen för elektroteknik har tilldelats 2022 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.

Motivering: Kjell utmärks av sitt driv och engagemang att utvecklas som lärare. Med tillgänglighet och öppenhet för frågor är han mån om att studenterna tar till sig innehållet på ett nyanserat sätt. Studenterna blir inspirerade att lära sig mer och hans föreläsningar upplevs som aktiva diskussioner. Han har förmågan att anpassa undervisningen efter varje students behov. Studenterna är nöjda med att hans ämnesdidaktiska forskning kommer dem tillgodo. Kjell bidrar till kollegors pedagogiska utveckling och ställer upp för kollegiet.