Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Nya centralarkivet

Centralarkivet skapar förutsättningar att samla handlingar från hela universitetet och omfattar ca 15 000 hyllmeter med toppmodern utrustning för driften av lokalen. Där finns skåp- och hyllsystem avsedda för kartor, ritningar och andra liknande handlingar. Det finns också ett särskilt klimatarkiv för handlingar som kräver en extra skyddande miljö. I arkivet finns ordnade handlingar från 1600-talet och framåt. Den äldsta handlingen är Uppsala universitets privilegiebrev från 1477. Ett unikt arv av kartor och ritningar ingår också i samlingarna.

Forskarsal i arkivet

I anslutning till centralarkivet finns det en forskarsal där besökare kan arbeta med arkivmaterial i en god arbetsmiljö.
Vill du arbeta i forskarsalen, kontakta:
univark@uadm.uu.se

Centralarkivet uppfyller alla byggnadstekniska normer och Riksarkivets föreskrifter om arkivlokalers utformning.

Lite allmän fakta om arkivverksamhet:

 • Ett arkiv är den samlade mängden av allmänna handlingar från en myndighets verksamhet över tid.

 • Allmänna handlingar är antingen inkomna, upprättade eller förvarade vid myndigheten om deras innehåll ankommer på myndighetens verksamhet.

 • Allmänna handlingar skall bevaras men det finns generella gallringsföreskrifter inom vissa områden som medger gallring av t.ex. personal- och ekonomiadministrativt material.

 • Handlingar vid UU finns i många olika former; på papper, i olika elektroniska format, på magnetband, på film.

 • Allmänna handlingar finns för att säkerställa informationsbehovet för bl.a. myndigheternas verksamhet. Därför skall de bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:

  • rätten att ta del av allmänna handlingar

  • behovet av information för rättskipningen och förvaltningen

  • forskningens behov.

 • Myndigheternas arkiv är också en del av det nationella kulturarvet.

 • Arkivlokaler är särskilda lokaler som skyddar handlingar mot bl.a. obehörig åtkomst, brand, vattenskada, skadlig miljöpåverkan.

 • De som arbetar med bevarandefrågor är arkivarier och kan ha olika specialistkompetenser inom den verksamhet som bedrivs vid en myndighet.