Nya centralarkivet

Centralarkivet skapar förutsättningar att samla handlingar från hela universitetet och omfattar ca 15 000 hyllmeter med toppmodern utrustning för driften av lokalen. Där finns skåp- och hyllsystem avsedda för kartor, ritningar och andra liknande handlingar. Det finns också ett särskilt klimatarkiv för handlingar som kräver en extra skyddande miljö. I arkivet finns ordnade handlingar från 1600-talet och framåt. Den äldsta handlingen är Uppsala universitets privilegiebrev från 1477. Ett unikt arv av kartor och ritningar ingår också i samlingarna.

Forskarsal i arkivet

I anslutning till centralarkivet finns det en forskarsal där besökare kan arbeta med arkivmaterial i en god arbetsmiljö.
Vill du arbeta i forskarsalen, kontakta:
univark@uadm.uu.se

Centralarkivet uppfyller alla byggnadstekniska normer och Riksarkivets föreskrifter om arkivlokalers utformning.

Lite allmän fakta om arkivverksamhet:

 • Ett arkiv är den samlade mängden av allmänna handlingar från en myndighets verksamhet över tid.

 • Allmänna handlingar är antingen inkomna, upprättade eller förvarade vid myndigheten om deras innehåll ankommer på myndighetens verksamhet.

 • Allmänna handlingar skall bevaras men det finns generella gallringsföreskrifter inom vissa områden som medger gallring av t.ex. personal- och ekonomiadministrativt material.

 • Handlingar vid UU finns i många olika former; på papper, i olika elektroniska format, på magnetband, på film.

 • Allmänna handlingar finns för att säkerställa informationsbehovet för bl.a. myndigheternas verksamhet. Därför skall de bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:

  • rätten att ta del av allmänna handlingar

  • behovet av information för rättskipningen och förvaltningen

  • forskningens behov.

 • Myndigheternas arkiv är också en del av det nationella kulturarvet.

 • Arkivlokaler är särskilda lokaler som skyddar handlingar mot bl.a. obehörig åtkomst, brand, vattenskada, skadlig miljöpåverkan.

 • De som arbetar med bevarandefrågor är arkivarier och kan ha olika specialistkompetenser inom den verksamhet som bedrivs vid en myndighet.