PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Digital tentamen

Som ett led i gruppens arbete undersöks under januari-februari 2016 intresset för och behovet av digitala salstentor vid Uppsala universitet.

Införande av digital tentamen kräver val av system för digital examination, ny infrastruktur i form av rätt utrustade lokaler samt troligen ett annat tekniskt och administrativt stöd än dagens papperstentamina.
Därför är det av stor vikt att inventera vilka behov som finns på institutionerna vid tentamen för att säkerställa att dessa tillgodoses.