PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Projektdirektiv för fas 1

Inom ramen för Uppdrag om vidareutveckling av e-lärande vid Uppsala universitet (UFV 2013/1558) lämnade arbetsgruppen, e2014, en rad förslag i december 2014.

Efter att också ha vägt in den internationella panelens synpunkter från våren 2015 överlämnades i maj 2015 rekommendationer om två särskilt prioriterade projekt samt förslag om ytterligare ett antal andra områden som var angelägna att utveckla.

Föreliggande uppdrag omfattar fas ett i genomförandet av de två prioriterade projekten, som avser införandet av en ny lärplattform samt kompetensutveckling inom e-lärande, så som definierat i e2014. Fas ett löper under drygt ett år.

För mer information se dokumentet Uppdrag om kvalitets-utveckling inom e-lärandeområdet vid Uppsala universitet - Direktiv för fas 1

För mer information om rektorsbeslutet se dokumentet Rektorsbeslut e-lärande fas 1