PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ny forskningsutvärdering - KoF17

Under 2016-2017 genomförs en ny forskningsutvärdering vid Uppsala universitet - KoF17. Det övergripande syftet är att analysera förutsättningar och processer för god kvalitet och strategisk förnyelse av forskning. En sådan analys skapar ökad medvetenhet om vad i forskningsmiljön som aktivt bör värnas och vad som bör vidareutvecklas eller ändras. Det långsiktiga syftet är i huvudsak detsamma som i tidigare forskningsutvärderingar, det vill säga att stärka kvaliteten hos universitetets vetenskapliga verksamhet genom att skapa underlag för riktat stöd och strategiska beslut, men denna gång med särskild betoning på att stärka de kvalitetsdrivande processerna inom universitetets forskningsmiljöer. Universitetets forskningsmiljöer ska ges möjlighet att vidareutveckla sitt systematiska kvalitetsarbete genom återkoppling.

Liksom i tidigare forskningsutvärderingar kommer denna att bestå av självvärderingar, bibliometrisk analys och extern granskning. Nytt denna gång är att en enkät riktad till lärare, forskare och doktorander genomförs med fokus på forskningsmiljöernas inre liv. Tillsammans med den bibliometriska analysen kommer enkätresultaten att utgöra underlag för självvärderingsarbetet. Nytt denna gång är även att utvärderingen innefattar reflektion kring kopplingen mellan forskning och utbildning på alla nivåer samt mellan forskning och samverkan.

Externa expertpaneler kommer att besöka universitetet under vecka 19 och 20 år 2017.

Som grund för en ny forskningsutvärdering vid Uppsala universitet genomfördes utredningen Processer för ökad forskningskvalitet - rapport från uppföljning av KoF-utvärderingarna och verksamhetens syn på forskningsutvärderingar där KoF07 och KoF11 följdes upp, och där förslag angående en eventuell ny forskningsutvärdering lades fram.

För ytterligare information kontakta Camilla Maandi: kof17@uadm.uu.se