PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Utveckling av MOOC vid Uppsala universitet

Som en del i uppdraget ingår också att skapa förutsättningar för utveckling av några MOOC:ar. Syftet är att lära mer om denna form för kunskapsspridning, som underlag för beslut om utveckling av eventuella ytterligare MOOC:ar i framtiden. En särskild grupp har utsetts av e2014-gruppen att ansvara för denna process.

Varje vetenskapsområde har ombetts att lämna förslag på en MOOC. Kursen ska utformas så att den kan förväntas svara mot följande syften:

  • Bidra till samverkansuppgiften genom att öka UU:s kunskapsspridning till allmänheten, och därigenom bidra till en bättre värld
  • Bidra till att göra UU mer känt och därmed underlätta rekryteringen av studenter såväl nationellt som internationellt.
  • Bidra till utvecklingen av undervisningen på såväl campus (blended learning/hybridlärande) som i ordinarie distansutbildning och därmed till kunskapsutvecklingen inom e-Iärandeområdet bland universitetets anställda.

Ett avtal har slutits i november 2015 med plattformen FutureLearn. De lärare som arbetar med att utveckla kurserna kommer att få pedagogiskt och tekniskt stöd från bl.a. Enheten för universitetspedagogik, Universitetsbiblioteket och från MedFarmDoIT.

Uppsalas tre test-MOOC

Från med-farm: Antibiotic Resistance: the Silent Tsunami. Kontakt: Thomas Grenholm Tängdén

Från tek-nat: Climate Change Leadership. Kontakt: Daniel Mossberg

Från hum-sam: Understanding Financial Crisis: Business Cycles and Policy. Kontakt: Jan Ottosson

Kurserna börjar öpppnas under hösten 2016, med första kursstart (Med Farm) i början av oktober. Intresserade kan hitta kurserna och anmäla sig till dem via FutureLearns hemsida.

Frågor om projektet kan ställas till Mats Cullhed, mats.cullhed@uadm.uu.se