PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Hur förvaltar man erfarenheter av e-lärande?

Under läsåret 2014/15 var Campus Gotland bas för ett antal sinsemellan mycket olika lärarprojekt, vars gemensamma nämnare har varit målet att pröva olika sätt att föra kunskaper och erfarenheter från undervisningen vidare inom universitetet.

Resultaten har presenterats i Visby den 20 maj 2015, samt i Uppsala i samband med konferensen i högskolepedagogik den 14/10 2015. Uppföljning av projektens resultat fortsätter under 2016.

Bakgrund

Under de senaste tjugo åren har universitet över hela världen satsat stora summor på att ge lärare och studenter tillgång till digitala redskap och resurser. Ändå förefaller det på många håll som om de omfattande satsningarna inte har lett till den breda utveckling av e-lärandet som man hoppats. Lysande kursmiljöer som byggts upp av enstaka lärare eller lärargrupper kan ha blygsamma spridningseffekter. För Uppsalas del kan nämnas att den internationella panel som medverkade i KrUUt-projektet bl.a. uttryckte sin förvåning över hur lärares utvecklingsprojekt ibland föreföll okända för andra vid den egna institutionen.

Inom ramen för e2014 gavs därför medel att till ett antal projekt för utveckling av e-lärande under 2014/15 på villkor att de inkluderade testning av olika modeller för bättre spridning av vunna erfarenheter, liksom av kunskapen om resurser, verktyg och arbetssätt, på den plats i universitetsorganisationen där lärarna har sin dagliga gärning: på institutions-och ämnesnivån. Parallellt med lärarnas arbete skulle dessutom en inventering av befintliga strukturer för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling vid UU att ske – vi startar inte från noll!

Förutsättningar

Huvudsökanden måste ha sin anställning förlagd till Campus Gotland. Den sammanhållna campusmiljön i Visby, där ändå samtliga vetenskapsområden är representerade, är samtidigt både överblickbar och representativ. För ett projekt som i grund och botten handlar om erfarenhetsutbyte gav detta omedelbara fördelar. Projektdeltagarna kunde enkelt samlas för att dra nytta av varandras arbete, och stödet från projektansvariga i Visby, Lena Tembe, fanns nära och omedelbart tillgängligt. Miljön ger även rikliga tillfällen till både formella och informella möten över ämnes- och områdesgränserna, vilket ger goda möjligheter att effektivt återföra resultaten av projektåret till Uppsala, i och med de självklara kontaktvägar som de anställda på Campus Gotland har till de 18 UU-institutioner som finns där.

En mer detaljerad beskrivning av projekten.

Efter att lärarprojekten slutförts under 2015, fortsätter sedan arbetet med att sprida och utveckla resultaten som en resurs för alla institutioner vid UU.

 

Frågor om projektet

kan ställas till Mats Cullhed, mats.cullhed@uadm.uu.se