Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Digital examination vid Uppsala universitet

För närvarande pågår en upphandling av ett universitetsgemensamt system för digital examination, det vill säga i första hand examination vid dator i universitetets centrala skrivsalar. Anbuden kommer att öppnas den 21 maj och ett tilldelningsbeslut kan förhoppningsvis lämnas i slutet på juni.

Förberedelsearbetet för att säkerställa att den kravspecifikation som ligger till grund för upphandlingen, så långt som möjligt ska tillgodose de behov och önskemål som identifierats av verksamheten har pågått under en tid.

Detta arbete har bland annat innefattat en marknadsundersökning där universitetet har bett leverantörer besvara grundläggande frågor om funktionalitet och prissättning, en så kallad RFI. Utifrån RFI:n inbjöds åtta leverantörer att demonstrera respektive system. Till dessa tillfällen inbjöds även universitetets lärare, kursadministratörer och studenter samt övrig berörd personal. En enkät gällande de olika systemens funktionalitet genomfördes vid varje demonstration.

En upphandlingsgrupp tillsattes, som bestod av lärare från respektive vetenskapsområde, kursadministratörer, studentrepresentant samt experter från förvaltningen. Med stöd från marknadsundersökningen, enkätsvar och andra universitets upphandlingar arbetade gruppen fram den kravspecifikation som ligger till grund för den nu pågående upphandlingen.

Under 2017 har även andra frågeställningar som direkt har inverkan på implementering av ett gemensamt system för digitaltentamen beretts. Bland annat har den centrala tentamenslokalen på Bergsbrunnagatan förberetts för användande av digital utrustning. Utredning pågår gällande övriga centrala tentamenslokaler. Universitetet kommer att utrusta aktuella tentamenslokaler med stationära datorer. För Campus Gotlands räkning undersöks andra möjligheter till utrustning för digital examination.  Projektplan för implementeringsarbete kommer att fastställas av under vårterminen 2018. Detta arbete kommer att genomföras i nära samarbete med förvaltningens IT-avdelning då integrationer mot universitetets övriga system, såsom LADOK, Studentportalen samt kursdatabaser, är nödvändiga för funktionaliteten. Utbildningsinsatser för lärare och annan berörd personal kommer att genomförs med start under hösten 2018. Riktlinjerna för skriftlig prov vid Uppsala universitet kommer att kompletteras i detta syfte.

Hösten 2018 kommer upphandlingen att vara slutförd och systemet kan testanvändas. Under våren 2019 kommer systemet att driftsättas i de av de centrala tentamenslokalerna som är utrustade för syftet. 

De beslut som har lett fram till en implementering av digital salstentamen vid Uppsala universitet är: översyn och revidering av formerna för skriftliga tentamina (UFV 2016/753) samt införandet av möjligheten till e-tentamen vid Uppsala universitet (UFV 2016/753).