Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Brett införande av digital examination vid universitetet

Uppsala universitetet är nu i startgroparna med att införa möjligheten till digital examination brett vid universitetet – s.k. e-tentamen, det vill säga examination vid dator i skrivsal. Olika examinationsformer med digitalt stöd har funnits länge vid universitetet, t.ex. har vetenskapsområdet för medicin och farmaci ett egenutvecklat system för e-tentamina, Open exam. Digital examination av olika slag kan också genomföras via en lärplattform (Learning Management System, LMS). Under 2017 upphandlar universitetet en ny LMS.

En arbetsgrupp genomförde 2015 en översyn och  revidering av formerna för skriftliga tentamina (UFV 2016/753). Arbetsgruppens rapport och rekommendationer, ledde till att universitetsdirektören tillsatte en samordningsgrupp med uppgift att samordna införandet av möjligheten till e-tentamen vid Uppsala universitet (UFV 2016/753). Till samordnare och ordförande i gruppen utsågs biträdande kanslichef Magnus Ödman. I beslutet finns även uppgifter till olika avdelningar om lokalanpassningar, it-support, utbildning m.m. samt uppgiften att tillsätta en upphandlingsgrupp och till denna knyta en referensgrupp med lärare från respektive vetenskapsområde och studentrepresentant.

Upphandlingsgruppen leds för närvarande av tf gruppchef Peter Elenfalk, byggnadsdirektör vid byggnadsavdelningen och Heléne Andersson, enhetschef vid byggnadsavdelningens. Referensgruppen ingår nu i upphandlingsgruppen och består, förutom av lärare, studenter och kursadministratörer av representanter från it-, byggnads- upphandlings-, kvalitetsutvecklings- och säkerhetsavdelningen.

Upphandlingsgruppens främsta uppgift är att precisera vilka krav kärnverksamheten ställer på ett digitalt tentamenssystem. Det finns även undergrupper som ser närmare på specifika frågeställningar. Gruppen har bl.a. utgått från en upphandling som genomförts av Göteborgs universitet, undergruppernas svar kan sammanställas till ett första preliminärt utkast till kravspecifikation. Det har även funnits möjlighet att vara med på möte med Göteborgs universitet via videolänk samt att besöka BMC för att testa OpenExam och kunna ställa frågor till systemutvecklaren Anders Lövgren. Undergrupperna har slutligen getts möjlighet att lämna in förslag på frågor till en RFI (Request For Information).

Inom ramen för en marknadsundersökning har nyligen en RFI avslutats där universitetet har bett leverantörer att besvara grundläggande frågor om funktionalitet och prissättning. På basis av dessa svar, inklusive referenser, har universitetet bjudit in leverantörer att demonstrera sina system. Till dessa demonstrationer, som äger rum i slutet av april till början av maj, har universitetets lärare, kursadministratörer och studenter bjudits in att närvara samt att besvara en enkät hur de upplever respektive systems funktionalitet. RFI-svaren, demonstrationerna och enkätsvaren kommer att diskuteras i en workshop i slutet av maj där de olika systemen ska utvärderas.

Parallellt med arbetet att hitta det bästa systemet för digital examination måste flera andra frågor beredas. Beslut måste t.ex. fattas om anpassning av tentamenslokalerna (eldragning m.m.) samt om lokalerna ska utrustas med fasta datorer eller om studenterna ska ta med egna, s.k. BOYD (Bring Your Own Device).  I ett första steg ska lokalen på Bergsbrunnagatan iordningställas.

Samarbete och samordning med andra projekt

Ett system för digital examination måste fungera väl tillsammans med andra system som används vid universitetet. Samordningsgruppen och upphandlingsgruppen för e-tentamina samarbetar därför med LMS-projektet och med projektet för som arbetar med införandet av nya Ladok.

Information om arbetet

Information om arbetet kommer fortlöpande att presenteras här.