PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Årscykel för planering och uppföljning

I universitetets verksamhetsplan fördelas, genom beslut av konsistoriet under våren, de resurser som riksdag och regering anvisar Uppsala universitet genom årliga beslut om budgetproposition och regleringsbrev. Därefter beslutar områdesnämnderna om verksamhetsplan för respektive vetenskapsområde.

Universitetet lämnar varje år till regeringen en årsredovisning och ett budgetunderlag som beslutats av konsistoriet i februari. I årsredovisningen redovisas och kommenteras verksamhetens resultat. Budgetunderlaget innehåller bl.a. en bedömning av universitetets ekonomiska utveckling och strategiska utmaningar i verksamheten för de tre kommande åren.

I anslutning till årsredovisningen gör konsistoriet en bedömning av huruvida den interna styrningen och kontrollen är betryggande eller uppvisar brister.

Uppsala universitet i siffror.