PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Rektorssammanträde

Rektors beslutssammanträde äger normalt rum varje tisdag förmiddag. Den som handlägger ett ärende av sådan karaktär att det skall beslutas av rektor har till uppgift att bereda ärendet, dvs ta fram underlag och förslag till beslut samt slutföra ärendet.

För beslut som fattas av rektor utanför rektorssammanträdet ska ett föredragnings-PM enligt särskild mall ingå.

Mallar för föredragning och beslut