Konsistoriet

Konsistoriet, universitetets styrelse, ansvarar för planering och genomförande av universitetets alla angelägenheter - vetenskapliga, ekonomiska och administrativa. Den operativa ledningen utövas av rektorn vid Uppsala universitet. Majoriteten av ledamöterna i konsistoriet utses av regeringen. Dessutom ingår ledamöter utsedda av lärare och studenter.
Personalföreträdare har närvaro- och yttranderätt.

Ordförande: Gudmund Hernes
Vice ordförande: Elisabeth Dahlin

Sammanträdestider 2018
21 februari 
25-26 april -internat
14 juni
19 september (beslut 180221 att ändra från 27 september)
14-15 november -internat
14 december

Sammanträdestider 2019

20 februari
24-25 april
12 juni
26 september
13-14 november internat
12 december

Konsistoriets protokoll