PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Konsistoriet

Konsistoriet, universitetets styrelse, ansvarar för planering och genomförande av universitetets alla angelägenheter - vetenskapliga, ekonomiska och administrativa. Den operativa ledningen utövas av rektorn vid Uppsala universitet. Majoriteten av ledamöterna i konsistoriet utses av regeringen. Dessutom ingår ledamöter utsedda av lärare och studenter.
Personalföreträdare har närvaro- och yttranderätt.

Ordförande: Gudmund Hernes
Vice ordförande: Gunnar Svedberg

Sammanträdestider 2017

17 februari
20 mars (extra sammanträde)
26 april
20 juni
13 september
5 oktober (extra sammanträde)
17 oktober (extra sammanträde)
14-15 november
12 december

Sammanträdestider 2018
21 februari 
25-26 april -internat
14 juni
27 september
14-15 november -internat
14 december

Konsistoriets protokoll