Avdelningen för kvalitetsutveckling

"Kvalitetsarbetet utgår ifrån en kvalitetskultur karaktäriserad av ständig omprövning och förnyelse driven av lärare, studenter och annan personal."

Ur program för kvalitetsarbete

Avdelningen för kvalitetsutveckling stödjer Uppsala universitets kvalitetsarbete, det vill säga arbetet med ständig förbättring av universitetets samlade verksamhet.

Avdelningen (fd KUUP) bildades 1 oktober 2015 och består av enheten för kvalitet och utvärdering och enheten för universitetspedagogik. Omorganisationen har inte inneburit någon förändring av uppdrag eller personalsammansättning.

Folder med information om avdelningen.

Avdelningens uppdrag är att:

  • stödja det kvalitetsarbete som sker i universitetets verksamheter och bidra till samordning och synliggörande av olika initiativ,
  • genomföra universitetsövergripande utvärderingar, erbjuda stöd i lokalt utvärderingsarbete samt i samband med Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar
  • ge stöd i bibliometriska analyser och rankningsfrågor
  • främja den pedagogiska utvecklingen inom universitetet genom att erbjuda pedagogisk utbildning och genom andra insatser
  • främja en köns- och mångfaldsmedveten pedagogik, utbildning för hållbar utveckling samt användandet av IT som verktyg i undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete
  • utveckla och främja former för det pedagogiska ledarskapet inom universitetet
  • samordna fördelningen av särskilda pedagogiska utvecklingsmedel samt nomineringar och förslag till beslut om pedagogiska priset
  • bevaka och synliggöra nationell och internationell utveckling och forskning inom områdena kvalitetsutveckling och universitetspedagogik samt initiera verksamhet som föranleds därav

Läs mer om kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet
 

Personal vid Avdelningen för kvalitetsutveckling,
enheten för universitetspedagogik, enheten för kvalitetet och utvärdering och enheten för karriär och ledning i akademin.