Juridiska avdelningen

 

 

 I avdelningen ingår:
 

Enheten för juridik svarar bland annat för kvalificerad juridisk sakkunskap för universitetsledning, institutioner och motsvarande samt företräder universitetet i juridiska angelägenheter.

_______________________________________

Enheten för informationsförsörjning, Registratur  och
Uppsala universitets arkiv (UUA)

Registraturen tar dagligen hand om och diarieför inkommande post, handlingar i pågående samt beslut i ärenden. Registrering sker i Uppsala universitets diarium W3D3. Uppgifterna i diariet är offentliga, vilket innebär att media och andra intresserade har rätt att ta del av dem

Uppsala universitets arkiv (UUA) omfattar cirka 10 000 hyllmeter och utgörs av protokoll från konsistorier, styrelser och nämnder av olika slag, forskningsmaterial, matriklar, elev-o och undervisningsdokumentation, räkenskaper, korrespondensserier och mycket annat. I universitetsarkivet finns även cirka 2500 kartor och ritningar.

_______________________________________

Förvaltningslag (2017:900)

Den 1 juli 2018 har den nya förvaltningslagen (2017:900) trätt i kraft.

I huvudsak gäller samma förvaltningsrättsliga regler som tidigare (som enligt den nu upphävda förvaltningslagen (1986:223)) och den nya lagen ger en grundläggande och central struktur för kontakterna mellan myndigheter och enskilda vid ärendehandläggning.

Bestämmelserna i den nya lagen har dock ny numrering och många bestämmelser har också formulerats om och kan ha fått viss ny innebörd. Det finns även vissa helt nya regleringar, som alltså inte fanns i den gamla förvaltningslagen.

Några nyheter är att enskilda kan kräva att ett ärende avgörs snabbare genom införandet av så kallad dröjsmålstalan och att tolkning och översättning blir en uttrycklig rättighet. Vidare ska beslutsmyndigheter lämna över alla överklaganden till aktuell överinstans, det gäller även om myndigheten ändrar ett överklagat beslut. Se information från Överklagandenämnden för högskolan.

Det här innebär bl.a. att man i alla sammanhang där man hänvisar till bestämmelser i förvaltningslagen måste se över att bestämmelserna är sig lika och vilken bestämmelse man hänvisar till.

För mer information och frågor om detta hör gärna av er till juridiska avdelningen. Juravd@uadm.uu.se

_______________________________________


Personal vid juridiska avdelningen