Skyddsombud

Arbetsgivaren och anställda samverkar gemensamt för att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och arbetar fram rutiner tillsammans med medarbetare och skyddsombud för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Varje arbetsplats som har minst fem (5) anställda har rätt till ett skyddsombud. Skyddsombudet ska vara  fackligt ansluten och företräder de anställda på institutionen/avdelningen i samverkan med arbetsgivaren. Mandattiden är tre år och har som regel sista dag den 31 december.

Det finns i dagsläget 7 skyddsområden vid Uppsala universitet. 

Skyddsombudets uppgifter

 • Skyddsombudet företräder de anställda på institutionen eller avdelningen i samverkan med arbetsgivaren.
 • Skyddsombudet deltar i skyddsronder.
 • Skyddsombudet väljs av medarbetarna på arbetsstället och utses av den fackliga organisationen.
 • Skyddsombudet bevakar arbetsmiljön inom sitt arbetsställe/område i samverkan med arbetsgivaren.

Huvudskyddsombudets uppgifter

 • Huvudskyddsombudet inom blocket/arbetsmiljöområdet samordnar skyddsombuden på institutionerna eller avdelningarna.
 • Ett av huvudskyddsombuden sitter med i Samverkansgruppen för arbetsmiljö (SVAM).
 • Huvudskyddsombudet går med vid skyddsronder om inte skyddsombudet har möjlighet.
 • Huvudskyddsombuden väljs av skyddsombuden och utses av den fackliga organisationen.
 • Huvudskyddsombudet företräder alla anställda inom ett block.
 • Huvudskyddsombudet kan träda in i skyddsombuds ställe om skyddsombud saknas på arbetsplatsen.

Studerandeskyddsombuds uppgifter

 • Studerandeskyddsombud utses av de studerande. Ansvaret för att de studerande känner till att de har rätt att välja skyddsombud ligger på huvudmannen för utbildningen.
 • Studerandeskyddsombud företräder studenterna som är medlemmar i kåren och bevakar arbetsmiljön inom sitt arbetsmiljöområde.
 • I Uppsala universitets Samverkansgrupp för arbetsmiljöfrågor (SVAM) är studerandeskyddsombud representerade.

Anmälan och avanmälan  av skyddsombud

Utbildning för skyddsombud

HR-avdelningen i samverkan med byggnadsavdelningen erbjuder skyddsombud som är anställda vid Uppsala universitet att genomgå universitetets interna skyddsombudsutbildning. Utbildningen är en grundutbildning och omfattar tre dagar. 

I grundutbildningen går vi igenom regelverkets uppbyggnad för arbetsmiljö, omfattande Arbetsmiljölagen, föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och andra aktuella föreskrifter samt interna policys och riktlinjer för Uppsala universitet. Rollen som skyddsombud inklusive rättigheter och skyldigheter, fysisk arbetsmiljö, organisatorisk och social arbetsmiljö samt riskhantering är andra viktiga delar i utbildningen.

Kontakt

HR-specialister vid HR-avdelningen