PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ansök om tryckbidrag

Rådet för lika villkor utlyser årligen medel till insatser och granskningar som anställda och studenter vid Uppsala universitetet kan söka.

När insatsen eller analysen resulterat i en rapport kan de ansvariga för insatsen eller rapporten ansöka om tryckbidrag från rådet.

För att komma ifråga ska ansökan åtföljas av kostnadsunderlag och tryckfärdigt manus.

En arbetsgrupp bestående av rådets ordförande, samordnaren för lika villkor samt en studentrepresentant beslutar om eventuellt tryckbidrag.

När rådet bekostar hela tryckupplagan ska produkten vara i överensstämmelse med universitetets grafiska profil. Vid samfinansiering ska universitetets logotyp finnas med på framsidan tillsammans med övriga logotyper. Det ska även framgå i rapportens förord vilken typ av stöd som rådet har bidragit med.

Ansökan med tryckfärdigt manus skickas till:

Paul Bengtsson
HR-avdelningen, HR-enhet TekNat
Box 256, 751 05 Uppsala
E-post: paul.bengtsson@uadm.uu.se