Rådet för lika villkor - uppdrag

Konsistoriet och rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat arbete för lika villkor vid Uppsala universitet. Arbetet bedrivs utifrån det universitetsövergripande Program för lika villkor och Handlingsplan för lika villkor. Rådet har det övergripande ansvaret för uppföljning av arbetet med jämställdhetsintegreringen vilket bedrivs utifrån Plan för jämställdhetsintegrering.

Vid universitetet finns ett av rektor utsett råd för lika villkor docent Cecilia Wejryd.

Rådet är rådgivande till Rektor i universitetets övergripande strategiska arbete med lika villkor. Begreppet lika villkor relaterar till de sju diskrimineringsgrunder som regleras i diskrimineringslagen, samt social bakgrund. Rådet ska inför rektorsbeslut i dessa frågor kunna föreslå prioriteringar.

Rådets ordförande är av rektor utsedda rektorsråd för lika villkor. Rådet består av företrädare för universitetets verksamheter samt representanter för personalorganisationer och studentkårer. Rådets mandattid är tre år. Länk till ledamöterna i rådet.

Tjänstemän på HR-avdelningen bistår rådets arbete med administrativt stöd. Förvaltningens tjänstemän inom lika villkorsområdet medverkar vid behov som föredragande och verkställande tjänstemän i rådets arbete.

Till rådets uppgifter hör att:

  • Följa den nationella och internationella utvecklingen inom lika villkorsområdet med koppling till universitetssektorn
  • Utveckla universitetets övergripande arbete inom lika villkorsområdet
  • Bidra till ökat utbyte av kunskaper och erfarenheter inom universitetet avseende lika villkorsområdet
  • Ansvara för framtagande av förslag och uppföljning av program och handlingsplan inom lika villkorsområdet samt stödja implementering av detsamma
  • Bidra till ökat samarbete och erfarenhetsutbyte med andra lärosäten och med externa aktörer
  • Bistå rektorsrådet för lika villkorsfrågor