Personalansvarsnämnd

Personalansvarsnämnden inrättades av konsistoriet 1991, med stöd av 1-2 kapitlet i högskoleförordningen, för att handlägga och besluta om skiljande från anställning och i vissa fall från uppdrag på grund av personliga förhållanden (uppsägning och avskedande), disciplinansvar för tjänsteförseelse, åtalsanmälan, avstängning från anställning och läkarundersökning.

Styrelsen (konsistoriet) ska själv besluta i ovanstående frågor om personalansvarsnämnd inte finns.

Denna PM är en sammanställning av den rättsliga regleringen av personalansvarsnämndens uppgifter och sammansättning, ärendenas handläggning, omröstning, beslut och överprövning av beslut.