PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Finansiering och fördelning av kostnader intendentur

Finansiering och fördelning av kostnader


Intendenturorganisationens uppdrag är att samordna uppgifter som annars skulle ha fått utföras av varje ingående institution för sig. Kostnaderna för intendenturorganisationen är därför att betrakta som normala kostnader inom institutionerna (motsvarande) och skall i sin helhet finansieras av dessa.
För att uppnå en rättvisande redovisning och full kostnadstäckning från externfinansierad verksamhet är det av vikt att redovisningen är transparent och att en fullständig kostnadsfördelning görs av intendenturområdenas kostnader.
Intendenturstyrelsen ansvarar för att kostnaderna för intendenturområdets verksamhet i sin helhet fördelas mellan ingående institutioner (motsvarande) i enlighet med de anvisningar som ges av ansvarig nämnd.