PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Organisation och ansvar

Ansvar

Intendenturstyrelsen

 • ansvarar för att intendenturområdets uppdrag genomförs i enlighet med gällande beslut
 • ansvarar för att en verksamhetsplan upprättas för intendenturområdet, efter anvisningar av ansvarig nämnd
 • ansvarar för att kostnaderna för intendenturområdets verksamhet i sin helhet fördelas mellan ingående institutioner (motsvarande) i enlighet med de anvisningar som ges av ansvarig nämnd, sammanträder minst en gång per termin och beslut fattas med enkel majoritet
 • föreslår föreståndare för området för en treårsperiod med möjlighet till förlängning. Föreståndaren förordnas av den vicerektor eller dekan, som ansvarar för den institution där föreståndaren är anställd
 • beslutar om områdets interna organisation


Områdesföreståndaren

 • är ordförande i intendenturstyrelsen
 • företräder området och ansvara för de uppdrag som angivits av intendenturstyrelsen
 • har det ekonomiska ansvaret för den gemensamma verksamheten inom intendenturområdet, tecknar organisatoriska enheten och har arbetsgivaransvar för personal anställd vid enheten
 • förordnar områdesintendent och biträdande områdesintendent
 • utformar befattningsbeskrivning för områdets intendent och i förekommande fall biträdande intendent
 • förordnar IT-ansvarig för intendenturområdet
 • anställer den personal som ingår i en eventuell serviceenhet
   

Områdesintendenten

 • är direkt underställd områdesföreståndaren
 • är föredragande och sekreterare i intendenturstyrelsen
 • verkställer beslut av intendenturstyrelse och föreståndare
 • tar nödvändiga egna initiativ i de frågor som faller under intendenturstyrelsens ansvar
 • har ett samordnande ansvar för åtgärder som följer av intendenturområdets uppdrag, även sådana åtgärder som sköts direkt av institutionerna
   

IT-ansvarig

 • är direkt underställd områdesintendenten
 • leder IT-arbetet inom intendenturen
 • ansvarar för planering och utveckling av IT-verksamheten inom intendenturområdet
 • ansvarar för samordning av IT-verksamheten inom intendenturområdena samt med universitetets övriga IT-verksamhet
 • ansvarar inom intendenturområdet för förankring och efterlevande av beslut inom IT-området

Övrig gemensam personal

Den personal som är anställd inom intendenturorganisationen skall tillhöra en eller flera serviceenheter. Uppdrag och dimensionering för dessa enheter beslutas av områdesföreståndaren inom ramen för av intendenturstyrelsen beslutad verksamhetsplan.