PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Vad är uppdragsutbildning?

Universitetet ska samverka med det omgivande samhället. En del i samverkansuppdraget handlar om fortbildning av yrkesverksamma. När detta inte sker inom ramen för den anslagsfinansierade verksamheten blir det på uppdrag av extern finansiär och kallas uppdragsutbildning.

Förordning

Uppdragsutbildning regleras av Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760).
Därutöver finns föreskrifter av Högskoleverket om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (HSVFS 2013:11).

Uppdragsutbildning vid UU

För att universitetet ska kunna leva upp till samtliga bestämmelser som reglerar uppdragsutbildning finns en central enhet inrättad, Avdelningen för uppdragsutbildning (AUU). Avdelningen har i uppdrag att koordinera, marknadsföra och utveckla universitetets uppdragsutbildning.

Olika typer av utbildningar

Uppdragsutbildningar kan förekomma i olika former. Allt från poänggivande, långa utbildningar som sträcker sig över flera terminer, till icke poängivande utbildningar på bara några dagar. En del är så kallade "öppna kurser" där deltagarna kommer från flera olika uppdragsgivare och andra utbildningar är skräddarsydda för att svara mot förfrågan från en specifik uppdragsgivare. En arbetsgivare eller arbetsförmedlingen kan också "köpa" en utbildningsplats där kursdeltagaren går in i ordinarie, anslagsfinansierad kurs, så kallad samundervisning.
En fysisk person (privatperson) får under inga omständigheter själv betala sin utbildning.

Ekonomi

Uppdragsutbildningsverksamheten måste bära sina egna kostnader. Detta innebär att samtliga kostnader måste täckas av intäkterna från uppdragsutbildning, d v s även kostnader för utveckling, marknadsföring, offertarbete, administration, m.m.

Teckna avtal om uppdragsutbildning

Prefekt eller motsvarande har för närvarande rätt att teckna avtal om uppdragsutbildning enligt delegation upp till 100 000 SEK. Därefter ska avtal granskas av Juridiska avdelningen innan avtalet godkänns och undertecknas av förvaltningschefen.
Förvaltningschefen har vidaredelegerat till chefen för Avdelningen för uppdragsutbildning (AUU) att teckna avtal upp till 3 000 000 SEK. 

Kursplaner - poänggivande uppdragsutbildning

Kursplanen ska fastställas av fakultetsnämnd eller institution och examinator utses på samma sätt som för reguljär utbildning. Kursplaner ska alltid avslutas med ordet (uppdragsutbildning) och kurskoden börjar alltid med siffran 8.

Den utbildningsansvariga institutionen ansvarar för att lägga in kursplanen i Selma samt för att anmälningskoder skapas för utbildningens kurstillfällen.

Betyg, examens- och kursbevis

Den som genomgått en uppdragsutbildning med tillräckliga kvalitetskrav dvs. att kursplaner fastställs och examinatorer utses i samma ordning som på motsvarande högskoleutbildning, kan få betyg och examens- eller kursbevis. Detta gäller även om deltagarna saknar behörighet för tillträde till högskoleutbildning. I bevis över genomförd uppdragsutbildning skall alltid anges: "Detta bevis avser uppdragsutbildning."

Den som genomgått en uppdragsutbildning har även rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå

Etablering och antagning av deltagare till poänggivande uppdragsutbildning

Från och med vårterminen 2013 har Avdelningen för uppdragsutbildning (AUU) ansvar för etablering och antagning av deltagare till uppdragsutbildningar som administreras via AUU.
Deltagare till uppdragsutbildningar som ej samordnas via AUU hanteras av Antagningsenheten vid Studentavdelningen.

Dokumentation i Uppdok

Registrering och resultatrapportering av deltagare som antagits till poänggivande uppdragsutbildning utförs av examinerande institution. Institutionen kan, i undantagsfall efter prefektbeslut, delegera registrering och resultatrapportering till Avdelningen för uppdragsutbildning.

För mer information gällande Studie- och utbildningsadministrativa system som Uppdok, SELMA mm.

Nätverk

Mer information kommer.