Uppdrag

Internrevisionen vid Uppsala universitet bedrivs i enlighet med förordning (2007:1283) om internrevision vid statliga myndigheter samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd med avseende på internrevisionsförordningen. Därutöver styrs internrevisionen av god internrevisions- och internrevisorssed såsom den beskrivs i Standards från Institute of Internal Auditors och konsistoriets instruktion Riktlinjer för internrevisionen.

Internrevisionen ska utifrån en självständig analys av verksamhetens risker granska om den interna styrningen och kontrollen är utformad så att Uppsala universitet med en rimlig säkerhet

  • uppnår en effektiv och ändamålsenlig verksamhet
  • följer lagar och förordningar
  • tillämpar rutiner och arbetssätt som säkerställer en tillförlitlig redovisning och rättvisande rapportering och
  • skyddar statens tillgångar.

Dessutom ska internrevisionen kunna bistå rektor, universitetsledningen och konsistoriet med råd och stöd men kan också lämna råd och stöd till andra delar av universitet.

Revisionsutskottet

Uppsala universitet har ett revisionsutskott vars syfte är att stödja konsistoriets inblick i den interna och externa revisionen och att underlätta kommunikationen mellan konsistoriet, internrevision och externrevision. Revisionsutskottet är ett beredningsorgan till konsistoriet och således inte ett beslutande organ och leds av en ordförande som utses av konsistoriet. Chefen för internrevisionen är utskottets sekreterare och sammankallade. Utskottet möts normalt 4 gånger per år. Frågor som bereds i revisionsutskottet föredras sedan i konsistoriet av revisionsutskottets ordförande.

Referenser

Kontaktpersoner:
Sven Jungerhem
Max Thorén
Roberto Bernacca