Allmänna handlingar

Att ta del av allmänna handlingar vid Uppsala universitet

Myndigheters offentliga maktutövning ska ske under insyn och kontroll. En garanti för insyn är offentlighetsprincipen. Den innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.

Offentlighetsprincipen står inskriven i grundlag, i tryckfrihetsförordningen (TF), och innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling, till exempel ett myndighetsbeslut.

Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller han skall använda handlingen till.

Vad är en allmän handling?

En handling är allmän om den har kommit in till myndigheten eller har upprättats där. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten.

En allmän handling kan vara en text, en bild, en bandinspelning, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator.

Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Var och en ska kunna läsa dem.

Vilka allmänna handlingar är inte offentliga?

En del allmänna handlingar innehåller sekretesskyddad information som inte får lämnas ut. Informationen kan hemlighållas enligt Offentlighets- och sekretesslagen om den omfattar:

  • Rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation
  • Rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik
  • Myndigheternas verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn
  • Intresset att förebygga eller beivra brott
  • Det allmännas ekonomiska intresse
  • Skyddet för enskilda medborgares personliga eller ekonomiska förhållanden
  • Intresset att bevara djur- och växtarter
  • Handlingar i ärenden där beslut ännu inte fattats är ofta inte offentliga.

För mer information om allmänna handlingar, se Offentlighet och sekretess hos det allmänna (Informationsmaterial utgivet av Justitiedepartementet)

Hur får jag ut en allmän handling?

För att få ut en allmän handling från Uppsala universitet ska du vända dig till universitetets registratorfunktion eller arkivarier. Du har rätt att ta del av handlingen, och myndigheten ska utan onödigt dröjsmål lämna ut den.

Du har också rätt att få en avskrift eller kopia av handlingen mot att du betalar en avgift. Säger myndigheten nej till din begäran att få ta del av handlingen har du i regel rätt att få saken prövad av domstol, vanligen kammarrätten.

Du kan läsa mer om allmänna handlingar i skriften ”Hantering av allmänna handlingar vid universitetet”.

Offentlighets- och sekretesslagen

Diariet

E-posthantering: Principer och rekommendationer