Den akademiska senaten

Den akademiska senaten består av 48 lärare utsedda av vetenskapsområdenas elektorsförsamlingar och 20 studenter. Rektor, prorektor och universitetsdirektör har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Elektorsförsamlingarna för de tre vetenskapsområdena väljer vardera 15 ledamöter och det utbildningsvetenskapliga fakultetskollegiet tre ledamöter. Studentrepresentanterna utses på det sätt studentkårerna bestämmer. Mandatperioden för lärarna är tre år och för studenterna ett år. Rektor utser, efter förslag från senaten, bland de valda ledamöterna ordförande och vice ordförande.

Den akademiska senaten har enligt sin instruktion till uppgift att föra en diskussion om och framföra synpunkter på:

  • mål- och strategiarbete för universitetets verksamhet samt samverkan med det omgivande samhället
  • regeringens propositioner rörande högskolan
  • universitetets organisation
  • forsknings- och utbildningspolitiska frågor av vikt för Uppsala universitet

Presidium för akademiska senaten.

Ledamöter i den akademiska senaten är 48 lärare och 20 studenter. Rektor, prorektor och universitetsdirektör har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.

Program för akademiska senatens sammanträden.