Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Universitetslektor i islamisk teologi och filosofi

Publicerad: : 2017-12-05

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Beskrivning

Teologiska fakulteten i Uppsala är Sveriges största forsknings- och utbildningsenhet för frågor om religion och teologi. Fakulteten är universitetets äldsta och har bedrivit teologisk forskning och undervisning sedan 1477. Sammanlagt erbjuder vi 280 kurser och program med ämnen som sträcker sig från de stora världsreligionerna till nya värderingsmönster, från textkritisk bibelforskning till psykologiska, historiska, etiska och filosofiska studier. Här möter du en modern fakultet och institution som samspelar med omvärlden. Vi har en utbildnings- och forskningsmiljö som präglas av en stor kunskapsbredd och professionalism.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning av doktorander. I anställningen ingår främst undervisning på kurser i islamisk teologi och filosofi vid Teologiska institutionen, men även undervisning på andra, ämnesövergripande kurser kan förkomma. Undervisning på svenska såväl som engelska ingår i arbetsuppgifterna. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleför­ordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Den som ska anställas som universitetslektor ska enligt anställnings­ordningen ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning. Prövningen av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Förmåga att kunna undervisa på såväl svenska som engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer vikt att läggas vid att den sökande har forskningsmeriter inom relevanta forskningsfält och då främst islamisk teologi och rättsvetenskap med särskild inriktning på moderna fundamentalistiska och politiska tolkningstraditioner, såsom salafistiska och islamistiska rörelser.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Erfarenhet av undervisning på den typ av kurser som Teologiska institutionen bedriver i islamisk teologi och filosofi är meriterande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Administrativ skicklighet visas genom förmåga till övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet och personal samt genom förmåga till samarbete. Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t.ex. medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.

Personliga förhållanden (t.ex. föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska innefatta följande:

  • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
  • Redovisning av vetenskapliga meriter
  • Publikationsförteckning
  • Redovisning av pedagogiska meriter
  • Redovisning av övriga meriter
  • Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas
  • Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
  • Referenser

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att scanna in skickas i två exemplar till Teologiska fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2017/3674

För ytterligare information se universitetets anställningsordning. http://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-for-uu-rev-20160616.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av Anders Sjöborg, prefekt vid Teologiska institutionen (anders.sjoborg@teol.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 18 december 2017, UFV-PA 2017/3674.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Teologiska institutionen

Anställningsform: Deltid , Tillsvidareanställning

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 75%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Per Sundman, Saco-rådet
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST
Ellena Papaioannou, Seko

Referensnummer: UFV-PA 2017/3674

Sista dag för ansökan: 2017-12-18

Logga in och sök jobbet