Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Biträdande universitetslektor i molekylär biovetenskap med inriktning mot miljötoxikologi

Publicerad: : 2017-10-25

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Anställningen är en del av SciLifeLab Fellows-programmet och kommer att vara placerad vid programmet för miljötoxikologi, institutionen för organismbiologi. Institutionen för organismbiologi undervisar om, och studerar evolution, utveckling och funktion i hela organismer. För mer information se www.iob.uu.se

SciLifeLab (www.scilifelab.se) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten. SciLifeLab söker nu en excellent forskningsgruppsledare för att stärka forskningsmiljön i Uppsala. Denna rekrytering görs inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap. 

Övrigt: Anställningen är kopplad till SciLifeLab Fellows-programmet, vilket innebär en basfinansiering om 3 milj/år i 4 år. 

Beskrivning av ämnesområdet: Molekylär Biovetenskap med inriktning mot miljötoxikologi innefattar utnyttjande av molekylära verktyg och experimentella modeller för att studera och förstå hur miljörelevanta kemikalier påverkar enskilda organismer och biologiska system. Den omfattande användningen av kemikalier i samhället medför risker för hälsoeffekter på människor och vilda djur. Miljötoxikologisk forskning står därför inför stora utmaningar att kartlägga hur de komplicerade blandningar av kemikalier som finns i miljön kan påverka olika organismer. För att möta dessa utmaningar krävs samverkan mellan forskare som har olika kompetenser inom biovetenskaperna. De nya verktyg som utvecklas inom de molekylära biovetenskaperna har ökande betydelse också för miljötoxikologiska studier. Exempelvis ger utvecklingen inom olika omics-teknologier och möjligheten till genetisk manipulation av försöksorganismer, t.ex. zebrafisk, nya möjligheter att studera hur kemikalier kan initiera effekter på molekylär nivå som i förlängningen leder till toxiska effekter. 

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. 

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor. 

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.  

Enligt Uppsala universitets anställningsordning är pedagogisk skicklighet ett behörighetskrav för anställning som biträdande universitetslektor. Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den högskolepedagogiska utbildningen kan genomföras under de första två anställningsåren. 

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.  

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. 

Bedömningsgrunder

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid den sökandes förmåga att med olika tekniker studera hur kemikalier orsakar effekter på molekylär nivå vilka kan leda till skadliga effekter på organismen.  I den här rekryteringen kommer särskild vikt att läggas vid förmågan att attrahera egna forskningsanslag i hög konkurrens.   

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet från grundutbildning och forskarhandledning. 

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. 

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen. 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-04-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
professor Björn Brunström, tfn 018-471 2626, e-post bjorn.brunstrom@ebc.uu.se eller prefekt professor Irene Söderhäll, tfn 018-471 2817, e-post irene.soderhall@ebc.uu.se.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning:

Mål och regler för Uppsala universitet

och fakultetens riktlinjer för anställning:

http://www.teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_riktlinjer-anstallning-befordran.pdf

Välkommen med din ansökan senast den 6 december 2017, UFV-PA 2017/3526.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, institutionen för organismbiologi

Anställningsform: Heltid , Tillsvidareanställning

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Per Sundman, Saco-rådet
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST
Ellena Papaioannou, Seko

Referensnummer: UFV-PA 2017/3526

Sista dag för ansökan: 2017-12-06

Logga in och sök jobbet