Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Forskare i rasismforskning, med inriktning mot afrofobi

Publicerad: 2017-02-17

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Teologiska institutionen. Anställningen, som omfattar 100 % av heltid, är tidsbegränsad och gäller perioden 2017-07-01 – 2019-05-31. I anställningen ingår 75 % forskning och 25 % övrig verksamhet.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår egen rasismforskning med inriktning mot afrofobi, teori- och metodutveckling med relevans för rasismforskning, framtagande av projektansökningar och aktivt deltagande i verksamheten vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism i syfte att bidra till en dynamisk, kreativ, inbjudande och intellektuellt stimulerande forskningsmiljö. Även arbete med etablering och vidmakthållande av kontaktytor mellan forskare, myndigheter och civilsamhälle kan ingå, liksom medlemskap i redaktionsråd för vetenskaplig tidskrift för rasismforskning.

Behörighetskrav: Behörig att anställas om forskare är den som avlagt doktorsexamen inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Främst kommer sökande i fråga som i avhandlingen och andra arbeten behandlat för rasismforskning väsentlig tematik, särskilt med inriktning mot afrofobi. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den sökande skall ha dokumenterad förmåga att bedriva självständig forskning och god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Den sökande skall vara välorganiserad, kunna arbeta självständigt, ha en väl utvecklad samarbetsförmåga och visa god förmåga att planera och genomföra forskningsprojekt.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom för rasismforskning relevanta områden, särskilt forskning med inriktning mot afrofobi. Med hänvisning till anställningens karaktär skall de sökandes vetenskapliga meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende, där särskild hänsyn tas till teoretisk skärpa, metodologisk skicklighet, och produktion av empiriska kunskapsresultat med relevans för rasismforskning. Stor vikt kommer att fästas vid den sökandes projektbeskrivning och den föreslagna forskningens potential att producera ny för rasismforskning relevant empirisk kunskap inom understuderade fält såsom afrofobi, samt dess teoretiska och metodologiska betydelse för rasismforskningens framtida utveckling som kunskapsfält. Meriterna skall vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Förmåga till samarbete och konstruktiv samverkan med det omgivande samhället är betydelsefull för anställningen, liksom sökandes förmåga att med pedagogisk skicklighet kommunicera sina forskningsresultat såväl inom forskarsamhället som det vidare samhället.

Andra språkkunskaper än enbart svenska och engelska är meriterande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning.

Personliga förhållanden (såsom föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst, solidaritetsarbete eller liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande. Ansökan skall innefatta följande handlingar:

  • En sammanställning av vetenskapliga, pedagogiska och administrativa meriter (CV). Denna skall vara styrkt med kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas.
  • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och forskningsinformativ verksamhet, inklusive erfarenheter av samverkan med det omgivande samhället.
  • En projektbeskrivning om högst 6 sidor, exklusive referenser, i Times New Roman, 12p, eller motsvarande, med enkelt radavstånd, med följande rubriker: problemformulering, syfte och frågeställning, material, metod, teoretisk ram, avgränsning, studiens relation till tidigare egen och andras forskning, etiska överväganden, planerad resultatspridning, samt projektets betydelse för rasismforskning som kunskapsfält. Alla rubriker skall vara med, men behöver inte komma i denna ordning
  • En kortfattad avsiktsförklaring där sökande redogör för på vilka sätt hen avser bidra till verksamheten vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism.
  • Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas. Om fler än tio publicerade eller på annat sätt redovisade arbeten åberopas skall den sökande bland dessa ange de tio som i första hand åberopas. Dessa texter kan begäras in av rekryteringsgruppen.
  • En lista med kontaktuppgifter på högst tre referenspersoner som kan belysa sökandes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, såsom samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2017-07-01.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: 100 % 

Upplysningar om anställningen lämnas av de vetenskapliga ledarna Mattias Gardell (mattias.gardell@teol.uu.se) och Irene Molina (irene.molina@ibf.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2017, UFV-PA 2017/459.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Teologiska institutionen

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast Lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Marie Ols, TCO/ST
Per Sundman, Saco-rådet
Stefan Djurström, Seko

Referensnummer: UFV-PA 2017/459

Sista dag för ansökan: 2017-03-31

Logga in och sök jobbet