PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ledningskansliet

Enhetens löpande uppdrag är att:

 • samordna och medverka i universitetets arbete med konsistoriets verksamhetsplan, budgetunderlag och prognoser till regeringen samt årsredovisningen
 • utveckla verksamhetsplanering, uppföljning, analysarbete och statistik
 • ansvara för arbetet med att utveckla metoder för och ge stöd i arbetet med den interna styrningen och kontrollen (ISK) vid universitetet
 • medverka i olika planeringsgrupper, nätverk och projekt på nationell, regional och lokal nivå.
 • ansvara för ledningsinformationssystemet GLIS
 • vid behov tillhandahålla stöd för bibliometrisk analys och bedriva omvärldsbevakning inom området
 • ansvara för administrativt stöd till konsistorium och universitetsledning samt universitetets gemensamma ledningsorgan
 • ansvara för beredning, samordning och sekretariatsfunktionen i konsistorium, rektors beslutssammanträde, universitetsledningsmötet, senaten,  m.fl.
 • ansvara för beredning och verkställighet av beslut avseende rektors strategiska medel, kontot rektor till förfogande m.fl.
 • ansvara för beredning av frågor rörande universitetets interna organisation
 • ansvara för redaktion av universitetets mål och regler
 • ansvara för universitetsövergripande frågor inom utbildning på forskarnivå
 • ansvara för nominering och förslag till beslut om utmärkelser och priser samt ledamöter som utses av rektor i nämnder och styrelser m.fl. organ
 • ansvara för föreskrifter inför val av universitetsledning och ledamöter till konsistoriet samt regionalt ansvar för utseende av elektorer till forskningsråd
 • delta i arbetet med internationalisering, samverkan med det omgivande samhället och hållbar utveckling
 • ansvara för vissa gemensamma frågor inom universitetet och universitetsförvaltningen

Kontakt med Ledningskansliet