PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Enheten för juridik

Juridiskt ansvarsområde

Avdelningen utgör en strategisk funktion på universitetsledningens uppdrag:

genom att bistå i arbetet med utredningar, framtagande av policydokument och remissvar samt genom att bevaka rättsfrågor som rör universitetet, vilket bl.a. inrymmer biträde i förvaltningsrättsliga frågor, utredning vid misstänkt brottslighet, utredningar inom det intellektuella rättsområdet, jävs- och sekretessfrågor, konkurs, vetenskaplig oredlighet, diskriminering, m.m. Biträde vid tvistlösning, nationellt och internationellt samt att i övrigt biträda universitetsledningen såväl internt som externt i juridiska angelägenheter. En av enhetens medarbetare är personuppgiftsombud vid universitetet.

Handlägga ärenden rörande bl.a.:

  • disciplinära åtgärder mot studenter
  • överklaganden av beslut om anställning och beslut om avslag på ansökan om befordran
  • anlitande av juridisk person
  • godkännande av avtal
  • beslut om sekretess

Erbjuda råd och stöd åt:
 

Institutioner, enheter och universitetsförvaltningen
- Biträde i förhandlingar nationellt och internationellt och utformning av olika affärsjuridiska avtal, EU-kontrakt och övriga rättsliga dokument. Råd och service inom det förvaltningsrättsliga området och för frågor avseende upphovsrätt och andra intellektuella rättigheter, frågor rörande stipendier och dessas beskattning, indrivningsärenden, konkursbevakning och tvister. Biträde vid tvistlösning, nationellt och internationellt. Råd vad gäller offentlighet och sekretess samt jävsfrågor. Biträda vid interna utredningar avseende konflikthantering.

Akademiförvaltningen
- Råd och biträde i juridiska frågor avseende stiftelsejuridik och upprättande av handlingar som gåvobrev, testamenten m.m., samt övriga frågor som rör donationer i olika former till universitetet. I förekommande fall företräda Akademiförvaltningen i tvistlösningsförhandlingar, skiljedomsförfarande och i domstol. Biträda vid olika utredningar avseende Akademiförvaltningen. Akademiombudsmannen är universitetets kontaktperson med Akademiförvaltningen i juridiska frågor och är rådgivare åt Akademiförvaltningens VD. En universitetsjurist är sekreterare i Akademiförvaltningens styrelse.

Uppsala universitet Innovation
- Biträda med stöd och råd avseende förhandlingar, frågeställningar kring intellektuella rättigheter och andra relevanta juridiska spörsmål samt bistå med granskning och upprättande av avtal.

Biträda i övrigt med service i fråga om:

  • upprättande av juridiska dokument som har anknytning till verksamheten
  • personalutbildning, deltagande i kursverksamhet för doktorander
  • övrig juridisk service.

 

Forskningsavtal/mallavtal