PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Uppdrag

Internrevisionen vid Uppsala universitet bedrivs i enlighet med förordning (2007:1283) om internrevision vid statliga myndigheter samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd med avseende på internrevisionsförordningen. Därutöver styrs internrevisionen av god internrevisions- och internrevisorssed såsom den beskrivs i Standards från Institute of Internal Auditors och konsistoriets instruktion Riktlinjer för internrevisionen.

Internrevisionen ska utifrån en självständig analys av verksamhetens risker granska om den interna styrningen och kontrollen är utformad så att Uppsala universitet med en rimlig säkerhet

• uppnår en effektiv och ändamålsenlig verksamhet

• följer lagar och förordningar

• tillämpar rutiner och arbetssätt som säkerställer en tillförlitlig redovisning och rättvisande rapportering och

• skyddar statens tillgångar.

Dessutom ska internrevisionen kunna bistå rektor, universitetsledningen och konsistoriet med råd och stöd men kan också lämna råd och stöd till andra delar av universitet.

Revisionsutskottet

I början av 2015 skapades konsistoriets revisionsutskott i syfte att stödja konsistoriets inblick i den interna och externa revisionen och att underlätta kommunikationen mellan konsistoriet, internrevision och externrevision. Revisionsutskottet är ett beredningsorgan till konsistoriet och således inte ett beslutande organ. Frågor som bereds i revisionsutskottet föredras sedan i konsistoriet av revisionsutskottets ordförande.

Referenser

Kontaktpersoner:
Gunilla Liljeroth
Roberto Bernacca