PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Bibliotekets organisation

Organisation biblioteket pdf
Uppsala University Library Organisation pdf


Ny arbetsordning för biblioteket från och med 1 oktober 2016
Biblioteksnämnden beslutar om mål och övergripande riktlinjer för bibliotekets verksamhet och om budgeten (inom de ramar som fastställs av konsistoriet och områdesnämnderna). Nämnden ska verka för bibliotekets samlade utveckling som stöd för forskning och utbildning. Vidare kopplas ett biblioteksråd till var och ett av de tre vetenskapsområdena.

Arbetsordningen pdf