PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Uppsala universitetsbibliotek

Ett offentligt bibliotek - öppet för alla

Bibliotekets uppgift är att ansvara för den vetenskapliga informationsförsörjningen på universitetet och delta i universitetets forskning och utbildning genom bland annat informationssökning och användarutbildning. Biblioteket utvecklar verksamheten kontinuerligt för att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen och forskningens och utbildningens behov.

Universitetsbibliotekets webbplats

Uppsala universitetsbibliotek består av ett flertal bibliotek och enheter.

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek

Organisation

Organisation biblioteket pdf
Uppsala University Library Organisation pdf


Arbetsordning
Biblioteksnämnden beslutar om mål och övergripande riktlinjer för bibliotekets verksamhet och om budgeten (inom de ramar som fastställs av konsistoriet och områdesnämnderna). Nämnden ska verka för bibliotekets samlade utveckling som stöd för forskning och utbildning. Vidare kopplas ett biblioteksråd till var och ett av de tre vetenskapsområdena.

Arbetsordningen pdf