PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Doktorspromotion

Vid Uppsala universitet anordnas doktorspromotion två gånger per år, en vinterpromotion (fredag i slutet av januari) och en vårpromotion (fredag i slutet av maj/början av juni). Vid vinterpromotionen promoveras förutom doktorer efter avlagda prov även hedersdoktorer för respektive fakultet. Vid vårpromotionen promoveras utöver doktorer efter avlagda prov även jubeldoktorer.

Nästkommande promotion: promotion 1 juni 2018

Anmälan



Anmälan är stängd
 

Vem är berättigad att bli promoverad?

Du måste uppfylla nedanstående två krav:

  1. Du skall före 1 april 2018 med godkänt resultat ha fullgjort alla de "läskurser" och andra motsvarande prestationer som krävs för doktorsexamen. Du måste noga observera detta; dispens från kravet kan inte ges.
  2. Du skall självklart ha disputerat med godkänt resultat vid Uppsala universitet senast 30 maj 2018. Eftersom formaliteterna då det gäller att ta ut doktorsexamen kan kräva viss tid, har Rektor beslutat medge att promotion får ske utan att vederbörande behöver visa upp examensbevis.

Möjligheten att låta sig promoveras finns kvar upp till tre år efter det att du disputerat.

För mer information kontakta: doktorspromotion@uadm.uu.se